juni 11, 2008

"Ett handstickat nät" - Jorun Boklövs B-uppsats om svenska stickbloggare

Jorun Boklöv (Life de Luxe) har skrivit en B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå Universitet, där hon speciellt studerat fyra svenska stickbloggare för att utröna hur kommunikationen på dessa förs.

Uppsatsen heter Ett handstickat nät - Verktyg och strategier för att skapa nätgemenskap, och hur de används av fyra svenska stickbloggare (PDF).

Begreppet stickbloggare förklaras på sid 5 (noten) som bloggar som helt eller delvis handlar om stickning..

Sammanfattningen är som följer


Bloggar beskrivs ofta med utgångspunkt i den publicerade texten: daterade inlägg (med eller utan länkar) i omvänd kronologisk ordning. Det finns många som upplever att den sociala sidan av bloggandet är en nog så viktig del av dess funktion för både bloggaren och läsarna. I den här uppsatsen har jag tittat närmare på nätgemenskap och hur en känsla av gemenskap skapas på bloggar. Jag har utgått från svenska stickbloggar, en liten sub-grupp i den svenska bloggosfären.

Frågorna jag utgått från är:
· Vad karaktäriserar en nätgemenskap?
· Vilka verktyg och strategier anses stärka banden i en bloggbaserad nätgemenskap?
· Hur används dessa verktyg och strategier bland svenska stickbloggare?

Nätgemenskaper kan sägas uppstå varhelst människor samlas online kring ett gemensamt intresse. Internet gör det enkelt att knyta många svaga band med andra.

De gemenskapsskapande verktyg som används flitigast i bloggar är kommentarsfunktionen och praxisen att samla rekommenderade länkar i en bloggroll. De gemenskapsskapande strategier jag funnit belägg för är att tala direkt till läsarna, att visa uppskattning och berömma samt att visa upp skicklighet. Strategin att skriva på ett inställsamt sätt är ännu tydligare i kommentarerna än i inläggen.

När man talar om dagboksliknande bloggar innebär det inte att bloggaren skulle vara omedveten om sin publik. I undersökningsmaterialet markeras tydligt att skribenten skriver med en publik i åtanke.

Ser man enbart till kommentarerna är bloggandet en angelägenhet för bloggare, det är i stor utsträckning de som kommenterar andra bloggares inlägg.


Uppsatsen kan vara intressant även för sådana som inte är intresserad av stickning eftersom diskussionen mestadels förs på ett generellt plan.

En fråga att ställa är om man direkt kan generalisera resultaten till andra typer av privatbloggar, t.ex.
- mer generellt om mode
- politik/debattbloggar
- dagboksnära bloggar
- teknik/vetenskapsbloggar
- reklambloggar
- etc.

Vilka likheter/skillnader finns i sättet att kommunicera inom respektive community? Jag förutsätter - åtminstone för diskussionens skull - att det faktiskt finns skillnader mellan dessa olika typer av communities.


Hoppas att Jorun sedan går vidare och gör en större social nätverksanalys av den svenska stickkommuniteten. (Jorun refererar till nämnda sida samt till det projekt som tyvärr aldrig blev av - Projektförslag:
Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären
- främst p.g.a. att det då - anno 2003 - var väldigt tungt att ta fram underlaget för vem som länkar till vem inom den svenska bloggosfären.)


Grattis till betyget, Jorun!

Posted by hakank at 07:14 EM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 19, 2007

Recension av Keith Devlin, Gary Lorden: The Numbers Behind Numb3rs: Solving Crime with Mathematics

TV-serien Numb3rs handlar om bröderna Don, FBI-agent, och den yngre brodern Charlie som är en matematikprofessor. Charlie är den egentlige "hjälten" i serien där hans matematiska begåvning (genialitet!) gör att Don kan lösa sina fall. Speciellt skoj är att matematiken i TV-serien är central och man har gjort sig möda om att göra den så korrekt som möjligt. Inte speciellt förvånande (för mina reguljära läsare) är serien en stor favorit.

Serien ska strax börja på fjärde säsongen och då passar det utmärkt att en bok om (kring) serien kommer ut. Det är matematikerna Keith Devlin och Gary Lorden som skrivit The Numbers Behind Numb3rs: Solving Crime with Mathematics (ISBN: 9780452288577) som gör en populärvetenskaplig exposé över matematiken som används i serien.

De två författarna är väl lämpade att skriva boken:
Keith Devlin, professor i matematik och är nog mest känd som Math Guy och skriver i den (populär)matematiska kolumnen Devlin's Angle (Archives). Devlin har även skrivit flera böcker (där 1988 års utgåva av Mathematics - the New Golden Age var en stor inspirationskälla för mitt matematikintresse).

Gary Lorden kände jag däremot inte till innan serien Numb3rs. Han är professor i matematik och "chief mathematics consultant" till TV-serien. Den senare rollen beskrivs t.ex. i CaltechNews-artikeln Crime and Computation.

Boken är "oteknisk" skriven och det krävs inga speciella matematiska förkunskaper (förutom sådana som normal skolgång bör ha gett). Det finns få formler/ekvationer och de som finns förklaras nästan alltid ingående.

När jag först läste om boken trodde jag att alla kapitel skulle behandla Numb3rs-relaterade saker och endast sådana. Man har istället valt en mer utökad variant och det saknas Numb3rs-koppling i några kapitel, t.ex. kapitel 5, "Image Enhancement and Reconstruction" som handlar om bildbearbetning i samband med efterverkningarna av lynchningen av Rodney King. Det görs också intressanta genomgångar av matematiken i och kring rättegångarna (som inte alls är med i TV-serien), t.ex. bevisvärdet av DNA-test och fingeravtryck samt kring urvalet av jurys. Denna utökning fungerar bra, även om det möjligen kan vara lite förledande i marknadsföringen.

En av de stora fördelarna med populärvetenskapliga böcker är att man blir inspirerad att läsa vidare i det ämne som behandlas. Tyvärr försvåras sådan vidareläsning genom att det i många kapitel inte finns några litteraturreferenser eller vidareläsningstips (det finns dock flera kapitel som har mycket referenser). Möjligen har författarna ansett att läsarna själv söker efter obekanta termer via sökmotorer eller Wikipedia. Fel approach enligt min mening.

Trots bristerna tycker jag om boken och rekommenderar den till de som också gillar TV-serien. Och rekommenderar TV-serien för den som inte sett den.

Bokens kapitel
Här är en listning av kapiteln och några kommentarer kring dem.


Se även
Devlins artikel om TV-serien NUMB3RS gets the math right.

Jag har köpt de två första säsongerna från Discshop. Tyvärr saknas här de kommentatorspår som finns i region 1-varianterna.

Recensionen New Book Explains How Math Can Help Solve Crimes finns även som pratversion inklusive författarnas (autentiskt återgivna förutsätter jag) röster.

Sajten Redhawke NUM3RS med länkar till matematiska begrepp

Dr. Andrew Nestler's Analysis of NUMB3RS

Min favoritblogg i Numb3rsiana: num3rs blog

Succén med TV-serien har även knoppat ett samarbete mellan CBS, Texas Intstrument och National Council of Teachers of Mathematics i form av sajten We All Use Math Every Day där lärare kan hämta material som kopplas till de olika avsnitten. Aktiviteter för respektive säsong (sorterad i bloggordning):
Season 1
Season 2
Season 3

Posted by hakank at 11:21 FM Posted to Böcker | Machine learning/data mining | Matematik | Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 14, 2007

Mark Buchanan: The Social Atom

Boken som här skrivs om är alltså Mark Buchanan The Social Atom: Why the Rich Get Richer, Cheaters Get Caught, and Your Neighbor Usually Looks Like You (ISBN: 9781596910133).

Det är en mycket trevlig bok som går igenom flera av de områden som intresserat mig under de senaste åren (länkar nedan görs nästan undantagsvis till egna skriveriansamlingar). Såsom

* agentbaserad modellering (multi-agent), applåder, trafikköer, panik
* spelteori, fångarnas dilemma
* Axtells och Axelrods simuleringar av sociala fenomen: hur uppstår diskriminering. (Axelrod har studerat mycket mer än fångarnas dilemma.)
* econophysics/sociophysics: dvs att använda fysikaliska modeller för att undersöka ekonomiska/sociala fenomen
* kognitiva illusioner
* Brian Arthurs El Farol-experiment som sedan extensivt studerats vidare (Minority Game).
* power laws, Paretos lag ("20% av befolkningen äger 80%") och andra om ojämlikheter. Power laws och fraktaler som fingeravtryck på komplexa fenomen. Men notera kritiken av ett aningslöst användande av power laws: Kritik kring power law-forskning.


Några saker som tas upp i boken:
- En komplicerad händelse kan ha enkla orsaker (och vice versa), vilket datasimuleringarna visar tydligt. Utifrån några enkla regler i en minivärld uppstår fenomen som är snarlika de komplexa fenomen som vi ser i vår värld.

(Jag saknar möjligen en referens till systemdynamik här för diskussion om relationer mellan dynamisk orsak och verkan.)

- Boken beskriver många experiment, såväl empiriska psykologiska/sociologiska experiment som datorsimuleringar. Datorsimuleringarna bygger mycket på enkla (ibland rent fysiska) modeller: för att förstå ett fenomen gäller det att skala av allt som inte är relevant för fenomenet. Man kan här notera att Buchanan är fysiker.

- Kritik av traditionella ekonomiska modeller: Sådana modeller tenderar av missa målet och bli ointressanta att arbeta med i praktiken, t.ex. de förutsätter att vi är fullständigt rationella varelser; att de förutsätter att sakernas tillstånd ska komma i jämvikt. Ett kännetecken på sociala fenomen är att de är dynamiska (icke-jämvikt). Vi tenderar att göra felaktiga bedömningar (kognitiva illusioner).

- Vi känneteckas att vara adaptiva, dvs vi lär oss t.ex. genom att helt enkelt starta någonstans och därefter bedöma resultatet; kanske genom imitation av andra. Mycket skrivs om just detta.

- En förutsättning för våra samhällen är vår fantastiska förmåga att samarbeta, även utan att det gynnar oss direkt (flera exempel och experiment beskrivs här). En tes som förs fram är att vi på något sätt är genetiskt skruvade till detta. Naturligtvis tas även nackdelarna med denna adaptivitet upp: krig, diskriminering, börskrascher, och andra hysterier såsom Hola-hola-ringar (eller varför inte ett mer modernt fenomen: Facebook).

- Man bör komma ihåg att de sociala modellerna som beskrivs oftast inte kan förutsäga vad som händer med en specifik individ, företag eller grupp (dvs "atom") i ett händelseförlopp. Det är snarare de statistiska sambanden som kan prognosticeras.


Några värderingar av boken
* Det är bra och lättlästa förklaringar av experiment och simuleringarna. De senare är översiktligt beskrivna emellanåt så man måste gå till källorna för att få mer detaljer (vilket säkert är meningen).

* Introduktionen till kapitlen är beskrivning av en aktuell eller känd företeelse (t.ex. olika krig eller oroshärdar) som sedan används som inramning för kapitlet. Detta programmatiska upplägg känns ibland krystat.

* Boken har en notapparat där de flesta källorna finns och där fotnoten är tydligt markerad i löptexten. (Sådant råkar jag tycka vara viktigt i PopSci-litteratur.)

* Jag blev faktiskt förvånad av att det pratades väldigt lite specifikt om small world-fenomenet.


Det näst sista omdömet: Även om jag läst en hel del av det som avhandlas i boken var den inspirerande att läsa, framför allt kring de många simuleringar som gjorts. En del av de mer ekonofysiska experimenten kände jag inte till så det ska bli skoj att gå till källorna där. Alternativt att läsa om Schelling, Axelrod och Axtell.


Slutligen: En bok vars introduktion börjar med Thomas Schelling (mer specifikt dennes nydanande modell av segregering) kan helt enkelt inte vara dålig.


Bokblogg finns naturligtvis, finurligt nog döpt som boken The Social Atom. Se t.ex. The physics of crowds.

Buchanan har även skrivit boken Nexus om komplexa nätverk.


Tidigare skrivet här om Mark Buchanan
Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion

Trender fungerar som magneter?

Hur mycket väger pengar? - Nu även med lite granularitetsforskning

Komplexa system och software engineering


Och apropå det så beställdes i morse biografin över Schelling Thomas Schelling And The Nuclear Age - Strategy as Social Science (ISBN: 9780714685441).

Posted by hakank at 09:56 EM Posted to Agentbaserad modellering | Kognitiva illusioner | Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks | Spelteori och ekonomi | Comments (2)

juli 13, 2006

Social nätverksanalys av passningar i fotbolls-VM

Jag trodde att det skulle vara slut med skrivningar om fotbolls-VM. Så var tydligen inte fallet.

Via visual complexity (via mailinglistan SOCNET) hittades bilder från en social nätverksanalys av passningar i vissa matcher i fotbolls-VM.

Här (JPG) är en en bild över final-matchen. Just större pil desto starkare är kopplingen. Storleken på noden ("ploppen" för spelaren) anger betweenness, ett mått på hur viktig spelaren är som "förmedlare" av bollen ("broker" på engelska, se t.ex. förklaringen här).


Se även
Lista över andra matcher med liknande bilder. T.ex. Tyskland - Sverige-matchen (klicka på bilden för att förstora den).
En tidigare samling från samma sajt som föregående
Netzwerkanalyse und die Fußballweltmeisterschaft - Network Analysis and the soccer worldcup
, t.ex. matchen Tyskland - Sverige (JPG).


Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion
Kategorin Social Network Analysis/Complex networks
Ytterligare forskning kring fotboll.


Andra bloggar om: , .

Posted by hakank at 09:57 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Sport, idrott, hälsa

december 30, 2005

Rappares sociala nätverk

(Not: Måste erkänna att jag är väldigt underkompetent när det gäller rap-musik och vissa termer kan därför vara felaktiga.)


Plus Magazine rapporterar i Rap: rivalry and chivalry om en undersökning av rappares sociala nätverk, dvs vilka som spelat/sjungit tillsammans med varandra. Philip Ball skriver om samma undersökning i Does rivalry rewire the rapping web?.

Det visar sig att detta sociala nätverk har två ovanligare egenskaper:

* Det är ett ganska tätt nätverk till skillnad från andra sociala nätverk, där många gör gästspel hos andra: Tidigare jazzmusik kännetecknades också av en sådan täthet (se refererns till paper nedan).

Mer tekniskt är ett tätt nätverk då medlemmarna är kopplade till varandra med en låg "grad av separation" (degrees of separation, har låg diameter), dvs att man har spelat/sjungit med varandra direkt eller spelat med någon som spelat med någon, osv i ett fåtal steg. För rappare är den genomsnittliga graden 2.9, till skillnad från t.ex. högenergifysiker som har samarbetat med varandra med diametern 5.9.

* Dessa nätverk har låg assortativitet (assortativity), dvs att de mest kopplade personerna tenderar inte att vara kopplade tillvarandra, till skillnad från många andra social nätverk.

Så här skriver Plus Magazine:


Assortativity measures the extent to which links exist between highly connected nodes and those much less connected. In assortative networks, well-connected individuals tend to be linked to each other. This makes perfect sense in most social networks — someone who is particularly sociable and friendly is very likely to also know the other most sociable people. But for some reason, the rap network has a very low level of assortativity — the most prolific rappers do not on the whole appear on each other's albums. One reason Smith suggests for this is that the rap market is highly competitive, and successful artists may be reluctant to help the sales of their adversaries. Smith thinks though that the full explanation goes deeper than simple commercial interests. The rap world is known to be fraught with particularly deep rivalries. Artists are often heard challenging and taunting each other on their records, and enmities in the past have escalated to violence and even murder. One particularly notorious rivalry arose between Death Row Records in Los Angeles (the "West Side") and Bad Boy Records in New York (the "East Side").


Artikeln som refereras är Reginald D. Smith The Network of Collaboration Among Rappers and its Community Structure (PDF)
Abstract:


The social network formed by the collaboration between rappers is studied using standard statistical techniques for analyzing complex networks. In addition, the community structure of the rap music community is analyzed using a new method that uses weighted edges to determine which connections are most important and revealing among all the communities. The results of this method as well as possible reasons for the structure of the rap music community are discussed.


Se även
Reginald Smith
Rap Collaboration Network Explanation där det bl.a. finns en kort FAQ för hur Smith gjort sin forskning.

Om tidigare jazzmusikens täthet, se Pablo Gleiser, Leon Danon Community Structure in Jazz (PDF)

Samt Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion
och för den delen andra anteckningar i kategorin Social networks analysis/complex networks.

Posted by hakank at 08:52 FM Posted to Musik | Social Network Analysis/Complex Networks

oktober 31, 2005

Nytt nummer av JASSS (Journal of Artificial Societies and Social Simulation)

JASSS (Journal of Artificial Societies and Social Simulation) har kommit ut med ett nytt nummer, Volume 8, Issue 4. För en kort presentation av tidskriften, se Journal of Artificial Societies and Social Simulation.

Detta nummer har några intressanta artiklar.

Josep M. Pujol, Andreas Flache, Jordi Delgado, Ramon Sangüesa
How Can Social Networks Ever Become Complex? Modelling the Emergence of Complex Networks from Local Social Exchanges
Abstract:

Small-world and power-law network structures have been prominently proposed as models of large networks. However, the assumptions of these models usually lack sociological grounding. We present a computational model grounded in social exchange theory. Agents search attractive exchange partners in a diverse population. Agent use simple decision heuristics, based on imperfect, local information. Computer simulations show that the topological structure of the emergent social network depends heavily upon two sets of conditions, harshness of the exchange game and learning capacities of the agents. Further analysis show that a combination of these conditions affects whether star-like, small-world or power-law structures emerge.

Vilket kanske kan ses som en pendang till Kritik kring power law-forskning.


Chung-Yuan Huang, Chuen-Tsai Sun and Hsun-Cheng Lin
Influence of Local Information on Social Simulations in Small-World Network Models
Abstract

As part of Watts and Strogatz's small-world model of complex networks, local information mechanisms such as landscape properties are used to approximate real-world conditions in social simulations. The authors investigated the influence of local information on social simulations based on the small-world network model, using a cellular automata variation with added shortcuts as a test platform for simulating the spread of an epidemic disease or cultural values/ideas. Results from experimental simulations show that the percentage of weak individuals should be considered significant local information, but vertex degree influences and the distribution patterns of weak individuals should not. When exploring contagion problems, the results encourage a future emphasis on setting and the proportions of specific values of local information related to infection strength or resistance, and a reduced emphasis on the detailed topological structure of small-world network models and the distribution patterns of specific values of local information.


Det finns även flera artiklar på temat Epistemological Perspectives on Simulation .

Posted by hakank at 06:40 EM Posted to Agentbaserad modellering | Social Network Analysis/Complex Networks

oktober 29, 2005

Kritik kring power law-forskning

Några korta länkningar till en intressant kritik av power law-forskningen och speciellt av Albert-László Barabasi (som jag skrivit om en del tidigare).


Joao Gama Oliveira och Albert-László Barabási skrev nyligen Darwin and Einstein correspondence patterns (PDF, Complementary Materials). New Scientist skrev sedan om detta i Email and letter writing share fundamental pattern. Jämför med Barabasis The origin of bursts and heavy tails in human dynamics (PDF, dess Supplement) som undersöker hur mail skickas och besvaras mellan en flera personer.)


Här är några aktuella och tidigare kritiska röster kring power law-forskningen. "Huvudpersonerna" är två statistiska fördelningar:
Log normal
Power law
"Normal" som Shalizi skriver om i citatet nedan är Normal distribution.


Cosma Shalizi: Gauss Is Not Mocked:

[T]he apparent power law is merely an artifact of a bad analysis of the data, which which is immensely better described by a log-normal distribution.

...

Log-normals are very common, for the same reasons that normals are. Unlike normals, they are very easy to mistake for power law distributions, especially if your knowledge of statistics is as limited as most theoretical physicists'. (The distribution of links to weblogs, for instance, is much better fit by a log-normal than a power law, as we've seen.)


Cosma Shalizi: Speaking Truth to Power About Weblogs, or, How Not to Draw a Straight Line.

Daniel B. Stouffer, R. Dean Malmgren, Luis A. N. Amaral: Comment on Barabasi, Nature 435, 207 (2005)

Michel L. Goldstein, Steven A. Morris, Gary G. Yen: Problems with Fitting to the Power-Law Distribution

Aaron Clauset: Links, links, links.

Pharyngula: λ >> µ, or why I haven't answered you yet

Geomblog: Darwin's and Einstein's (e)mail correspondence rates, or a rumination on power laws.


Michael Mitzenmacher har skrivit en översikt över power-law-forskningen: A Brief History of Generative Models for Power Law and Lognormal Distributions (PDF, publicerad i Internet Mathematics, volume 1); en tidigare version PS), och berättar i en videoföreläsning sina egna åsikter om denna forskning: New Directions for Power Law Research, där själva videoströmningen (QuickTime) finns här. (Från Models of Real-World Random Networks med en massa andra intressanta videos.)

Se även B. Conrad and M. Mitzenmacher Power Laws for Monkeys Typing Randomly: The Case of Unequal Probabilities (PDF).

Posted by hakank at 10:03 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Statistik/data-analys

oktober 19, 2005

The Dynamics of Viral Marketing

Jurij Leskovec, Lada A. Adamic, Bernardo A. Huberman: The Dynamics of Viral Marketing (PDF, 39 sidor)

Abstract (min fetning)

We present an analysis of a person-to-person recommendation network, consisting of 4 million people who made 16 million recommendations on half a million products. We observed the propagation of recommendations and the cascade sizes, which can be explained by a stochastic dynamic model. We then established how the recommendation network grows over time and how effective it is from the viewpoint of the senders and receivers of recommendations. While on average recommendations are not very effective at inducing purchases and do not spread very far, there are product and pricing categories for which viral marketing seems to be very effective.


Saxat från texten (min fetning):

Our analysis focuses on the recommendation referral program run by a large retailer. The program rules were as follows. Each time a person purchases a book, music, or a movie he or she is given the option of sending emails recommending the item to friends. The first person to purchase the same item through a referral link in the email gets a 10% discount. When this happens the sender of the recommendation receives a 10% credit on their purchase.

This study is novel in that we are able, for the first time, to directly observe the effectiveness of person to person word of mouth advertising for hundreds of thousands of products. We can see what kind of product is more likely to be purchased as a result of this type of recommendation, as well as describe the size of the cascade that results from an initial purchase and subsequent recommendations.

Se även
Liknande undersökningar på HP Labs.

Posted by hakank at 08:50 EM Posted to Rekommendationssystem | Social Network Analysis/Complex Networks

oktober 05, 2005

Robert Mertons artikel om Matteus-principen

Matteus-principen (eller effekten) är "åt den som har ska vara givet", dvs att den som redan har mycket av något kommer att få mer, och som en konsekvens av detta kommer de som har lite får mindre (av den totala kakan). Namnet kommer från Matteusevangeliet och förklars bibliskt här (länk till Svenska Kyrkan).

Principen sammanfattar resultatet av många sociala fenomen, speciellt de som bygger på sociala nätverk: De som redan har kontakter, pengar eller många länkar till sin blogg tenderar att få mer och mer, i en allt växande orättvisa. Orättvist eller inte så fungerar vi tydligen så.

I flera av de skrivningar som hamnat i Social Network Analysis/Complex Networks beskrivs sociala nätverk och framförallt komplexa nätverk där man studerar denna typ av fenomen hos grupper. Endast undantagsvis har Matteus-principen nämnts vid namn Ett undantag är Brian Arthur: Lock-in och El Farol.

Däremot har jag inte läst Robert Mertons ursprungliga artikel The Matthew Effect in Science (PDF) där begreppet myntades. (Artikeln är dock fortfarande oläst.)


Det var just hittandet av denna skrift (via Jason Kottke) som föranledde denna bloggning just nu. Varför man nu måste redogöra för sina skäl att skriva något på sin egen blogg...

Posted by hakank at 07:36 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 25, 2005

Juyong Park, M. E. J. Newman:: A network-based ranking system for American college football

Juyong Park, M. E. J. Newman: A network-based ranking system for American college football (PDF)American college football faces a conflict created by the desire to stage national championship games between the best teams of a season when there is no conventional playoff system to decide which those teams are. Instead, ranking of teams is based on their record of wins and losses during the season, but each team plays only a small fraction of eligible opponents, making the system underdetermined or contradictory or both. It is an interesting challenge to create a ranking system that at once is mathematically well-founded, gives results in general accord with received wisdom concerning the relative strengths of the teams, and is based upon intuitive principles, allowing it to be accepted readily by fans and experts alike. Here we introduce a one-parameter ranking method that satisfies all of these requirements and is based on a network representation of college football schedules.


En inte särskilt seriös jämförelse är Herbert Wilf Searching the web with eigenvectors (PDF) som använder rankning i en fotbollsturnering för att förklara googles metod att räkna ut PageRank. (Förgäves har jag försökt att få in detta trevliga paper i tidigare blogganteckningar. :)


Enligt Gustav Holmberg och andra har arxiv.org nu blivit med trackbacks. Får se om/hur det funkar.

Posted by hakank at 10:46 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (1)

juli 22, 2005

Math Matters videoföreläsningar

Som tidigare skrivits tycker jag om videoföreläsningar i matematisk kopplade ämnen (och naturligtvis även andra ämnen i intressesfären). Via MathForge hittades idag Math Matters IMA Public Lecture Series.

Där finns t.ex.
* James D Murray: The Marriage Equation - A Practical Theory for Predicting Divorce and a Scientifically-Based Marital Therapy, den teori om olika typer av giftermål som Murray beskriver i boken Mathematics Of Marriage - Dynamic Nonlinear Models (Bokus, ISBN: 0262572303) skriven tillsammans med John M Gottman (Gottman står som huvudförfattare). Murray har också ett kapitel om detta i sin Mathematical Biology - Spatial Models and Biomedical Applications (Bokus, ISBN: 0387952284). Malcolm Gladwell skrev också en del om teorin i sin Blink (Bokus, ISBN: 0316001058. Cf t.ex. min recension av denna bok.)

* Steven Strogatz: Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order. Strogatz har skrivit en intressant populärvetenskaplig bok om just detta Sync (Bokus, ISBN: 0786887214) - som jag märkligt nog inte recenserat men rekommenderar storligen - men framförallt skrivit den fantastiska läroboken om dynamiska system Nonlinear Dynamics and Chaos - With Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering (Bokus, ISBN: 0738204536). Se även kategorierna Komplexitets/emergens och Social network analysis/complex networks där Strogatz nämns från tid till annan. I föreläsningen får man bl.a. se den eldflugors synkronisering, ett fenomen som väl kan ses som paradigmfallet av synkronisering och var det som fick Strogatz (tillsamman med Duncan Watts) att studera komplexa nätverk.

* Benoit Mandelbrot: Fractals/Multifractals in Finance, the Internet & Other "Wild" Aspects of Man's Works

* Richard A. Tapia: Math at Top Speed: Breaking Myths in the Drag Racing Folklore

* Bruce Schneier: Natural Laws of Digital Content: the Folly of Copy Protection on the Internet


Se även Recordings of IMA Talks som innehåller ett flertal föreläsningar i diverse ämnen, vad jag kan se inte alls lika populariserande hållna.

I samma anda kan här rekommenderas MIT:s OpenCourseWare som har vissa videoföreläsningar, bl.a. den som just nu tar upp en hel del av min tid: Differential Equations med föreläsaren Arthus Mattuck.

Posted by hakank at 07:33 FM Posted to Agentbaserad modellering | Komplexitet/emergens | Matematik | Social Network Analysis/Complex Networks

juli 12, 2005

New Scientist: Email forwarding amounts to ritual gift exchange

New Scientist: Email forwarding amounts to ritual gift exchange (min fetning):

Forwarding a quirky email or an amusing link or video attachment to colleagues may seem innocent enough, but it is the modern equivalent of ritual gift exchange and carries with it similar social implications, say US researchers. ... Benjamin Gross at the University of Illinois, US, and colleagues studied email forwarding behaviour by conducting informal interviews among email users. He says forwarding emails plays a vital role in constructing and maintaining modern social ties, despite the phenomenon receiving scant attention from social scientists.

Forwarding a genuinely amusing or interesting link to a friend, for example, shows that you are thinking of them and are aware of the sort of content they like, Gross says. But passing an irrelevant or out-of-date link on to contacts can be annoying, thus lowering the sender's social status in the recipient’s eyes.


På samma sätt fungerar det troligen med de länkar man skriver på sin blogg, i alla fall för länkbloggningar. Om det är en lite äldre länk verkar rätt många bloggare brasklappa med "ja, jag vet att jag troligen är sist med detta. Men ...". Just för att inte få sin sociala status sänkt.


Se även
Benjamin Gross och hans (tillsammans med Marc Smith och Jeff Ubois) artikel Forward Thinking" (PDF). Jeff Ubois har skrivit en artikel kring detta i Messaging News (PDF, sidan 24). Uppdatering: Artikeln "Forward Thinking" finns nu online.

(Marc Smith nämndes för övrigt här för ett tag sedan, i Microsofts egen sociolog.)


Det mail-analyssystem som beskrivs i NS-artikeln är Forward Track och det har jag inte hört talas om tidigare (och det finns ingen svensk förekomst på google heller). Så här beskrivs det:

ForwardTrack is a new system created by Eyebeam R&D (redeveloped with the assist from Stamen Design) designed to promote on-line activism. The system tracks and maps the diffusion of email forwards, political calls-to-action, and online petitions. It can trace email forwards, map the impact of blogs, and facilitate web-based sign-ups and social networking. Our goal is to help people understand decentralized networks and see the power of "6 degrees of separation." ForwardTrack technology helps prove that one person can make a difference.

Det är fritt att ladda ner och kräver PHP och MySQL.

Posted by hakank at 10:20 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (1)

juni 15, 2005

Nature News: Modellers measure 'word of mouth' for films

Nature News: Modellers measure 'word of mouth' for films

It's official, says one group of researchers: Blade II is a bad film. Their study turns patterns of attendance into a single number that claims to grade a film's quality.

The number attempts to gauge of how good the 'word of mouth' was around a given film, based on the behaviour of the harshest critics of all, the paying public.

César Hidalgo, now a graduate student in physics at the University of Notre Dame, Indiana, and his colleagues, decided to study the 'word of mouth' effect in the film world simply because reviews often have a huge impact on audience numbers and there are copious data on ticket sales.


Se vidare
Cesar A. Hidalgo, Alejandra Castro, Carlos Rodriguez-Sickert: The effect of social interactions in the primary life cycle of motion pictures (arXiv, PDF)

Abstract:

We model the consumption life cycle of theater attendance for single movies by taking into account the size of the targeted group and the effect of social interactions. We contrast the model with empirical data from the film industry obtaining good agreement with the diverse types of behaviors empirically found in the data. The model grants a quantitative measure of the valorization of this cultural good based on the relative values of the coupling between agents who have watched the movie and the ones who have not.

Posted by hakank at 06:22 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (1)

juni 13, 2005

"Det tar tid att bygga sociala nätverk"

Thom Singer ( The Business Development / Networking Blog: A discussion about the importance of building a network, creating your professional brand, embracing marketing and fine tuning sales skills.) skriver i Building a Network Takes Time...Be Patient om en diskussion med en bekant som vill bli (er)känd som expert i sitt fält (min emfas):

I was recently having a discussion with a friend who wants to grow his reputation in his industry, and desires to be seen as one of the local "experts" in his field.

...

In the course of our ninety-minute meal together, I listened to his hopes of becoming a well recognized name and was surprised by the short time frame that he thought this could be accomplished. He felt that if he focused on networking for a few months, that by the end of the summer he could be seen as the "Go To Person".

...

To start, he looked at the whole process as something that could benefit his career. Never once, even when I brought it up, did he address what he could do to assist others in his network. His whole focus was on growing his own reputation with the end result being more business for his company. If your motives are selfish, then your return on the time invested in networking will be limited. You must see the "give and take" relationship of networking, and be committed to give more than you get. Especially in the beginning.

Posted by hakank at 07:32 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Characterization of complex networks: A survey of measurements

Luciano da F. Costa, Francisco A. Rodrigues, Gonzalo Travieso, P. R. Villas Boas: Characterization of complex networks: A survey of measurements (arXiv, PDF) är en genomgång av olika metriker (measurments) och metoder inom forskningen kring komplexa nätverk.

Abstract:

Each complex network (or class of networks) presents specific topological features which characterize its connectivity and highly influence the dynamics and function of processes executed on the network. The analysis, discrimination, and synthesis of complex networks therefore rely on the use of measurements capable of expressing the most relevant topological features. This article presents a survey of such measurements. It includes general considerations about complex network characterization, a brief review of the principal models, and the presentation of the main existing measurements organized into classes. Depending on the network and the analysis task one has in mind, a specific set of features may be chosen. It is hoped that the present survey will help the identification of the most suitable measurements.

Komplementsajt till ovanstående: Resources in Complex Networks som innehåller sådant som referenser till böcker, datamängder och mjukvara inom området.

Posted by hakank at 06:13 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

maj 18, 2005

Musikdelning mellan kolleger: sociala avigsidor och möjligheter

Mer intressanta studier.

New Scientist Digital music-sharing stirs social tensions berättar om en studie kring arbetskollegers delning av musik via nätverk. Jag vet inte om det är så farligt, men det är intressant att man försöker att skapa en "persona" med sin musiksmak.

Sharing a digital music collection with co-workers can be fraught with social perils, a study of US office workers has revealed.
...
Participants confessed to forming judgements about co-workers based on the taste - or lack of taste - revealed by their music collection. Many also admitted to tailoring their own music library to project a particular persona, and some said they deliberately hid particularly embarrassing tracks from others.
...
Participants also took great care selecting the songs included in their collection. For example, one admitted to copying new CDs just to make his personal music library seem more "balanced".


Tydligen så sökte man inte efter ny musik utan låtar man känner igen. Sociologen Mike Ayers (som har bloggen Michael D. Ayers) kommenterar att detta could be compared to scanning someone's CD collection and picking out something you're familiar with.

Om möjligheterna i allt detta kommenterar Ayers med:

Ayers suggests that personal playlists linked to online music stores could eventually prove very popular. "You can create your own iTunes playlist for people to buy," he adds. "I think that's revolutionary, in terms of the technology, public space, capital, and sharing taste."


Studien som refereras är Amy Voida: Listening in: Practices surrounding iTunes music sharing (PDF).

Abstract:
This paper presents a descriptive account of the social practices surrounding the iTunes music sharing of 13 participants in one organizational setting. Specifically, we characterize adoption, critical mass, and privacy; impression management and access control; the musical impressions of others that are created as a result of music sharing; the ways in which participants attempted to make sense of the dynamic system; and implications of the overlaid technical, musical, and corporate topologies. We interleave design implications throughout our results and relate those results to broader themes in a music sharing design space.

Posted by hakank at 07:44 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Komplex-nätverksanalys av röstningar i Eurovision Song Contest

How does Europe 'Make Its Mind Up'? Connections, cliques, and compatibility between countries in the Eurovision Song Contest, av Daniel Fenn, Omer Suleman, Janet Efstathiou, Neil F. Johnson, är en komplex-nätverksanalys av röstbeteendet i Eurovision Song Contest.

Abstract
We investigate the complex relationships between countries in the Eurovision Song Contest, by recasting past voting data in terms of a dynamical network. Despite the British tendency to feel distant from Europe, our analysis shows that the U.K. is remarkably compatible, or 'in tune', with other European countries. Equally surprising is our finding that some other core countries, most notably France, are significantly 'out of tune' with the rest of Europe. In addition, our analysis enables us to confirm a widely-held belief that there are unofficial cliques of countries -- however these cliques are not always the expected ones, nor can their existence be explained solely on the grounds of geographical proximity. The complexity in this system emerges via the group 'self-assessment' process, and in the absence of any central controller. One might therefore speculate that such complexity is representative of many real-world situations in which groups of 'agents' establish their own inter-relationships and hence ultimately decide their own fate. Possible examples include groups of individuals, societies, political groups or even governments.


Introducerande artikel till studien
Plus Magazine-artikeln United Kingdom - twelve points skriver introducerande om studien:

The European Song Contest is a perfect example of what mathematicians call a complex system. This consists of a group of objects (countries) which interact with each other (by giving each other points for their songs), and this interaction can be tracked over time. A statistical analysis of the system can then give some insight in the nature of the interaction. For example, it can show whether certain countries form cliques that always vote similarly, or whether a country's voting is largely "in tune" with that of the whole group.
...
One such test, which the scientists say is new, involves seeing whether voting relationships between countries persists over time. If, for example, country A gives and/or receives points from another country B over a long period of time, then we can deduce that in some way the musical tastes of the two countries are related. Carrying out the same analysis between country A and all other countries in turn will show whether or not country A is "in tune" with the rest of Europe.

Slutsatsen beskrivs på följande sätt:


And the results of the study? [...] [I]t is the UK that seems largely in tune with the rest of Europe, while France stands slightly askew. France's isolation is expressed further by the fact that it does not belong to any of the cliques identified by the study. These include the usual suspects, such as Greece and Cyprus, the UK and Ireland, and the Nordic countries, but also more surprising pairings such as Croatia and Malta, which are not geographically close.


Sverige, då?
Hur är det då med Sverige? T.ex. finns det en - inte speciellt förvånande - stark röstkorrelation mellan Sverige och Danmark; endast Cypern-Grekland har ett starkare band. Sedan klustrar vi med - i ordning - Island, Estland (!), Norge och Finland (se vidare dendogrammet på sid 7, figur 5).


Se även
Memetisk analys av röstningar i Schlagerfestivalen som beskriver en annan undersökning av Eurovision Song Contest utifrån röstningarna.


Uppdatering
Crooked Timber skrivs mer om undersökningen. Isolated social networkers är kritisk till fysiker som uppfinner social nätverksanalys på nytt, och det finns en intressant bild av citeringar av forskningen inom sociala nätverk resp. social nätverksanalys som visar en stor isolering mellan de två områdena. Man hänvisar även till Kieran Healy som gjorde en liknande undersökning kring Eurovison Song Contest för ett år sedan: Torture of a different kind.

Uppdatering 2
Några fler som skrivit om detta.
Philip Ball i Nature: Physicists uncover Eurovision biases
Cosma Shalizi (bloggen Three-Toed Sloth): Networks and Netwars

Posted by hakank at 06:05 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

april 12, 2005

Duncan Watts om komplexa nätverk och Steve Borgatti om sociala nätverk

Två Taicon (The Trans-Atlantic Initiative on Complex Organizations and Networks)-föreläsningar i ett.

Duncan Watts börjar med att prata om forskning inom komplexa nätverk i Six Degrees: The Science of a Connected Age. Föredrag börjar cirka 10 minuter in i bandet, efter lite olika introduktioner.

Sedan talar Steve Borgatti om forskning inom sociala nätverk som en kommentar till Watts föreläsning. Lite märkligt att det inte står något om hans föreläsning på sajten. Borgatti är - forutom f.d. ordförande i INSNA (International Network for Social Network Analysis) - även skapare att det kompetenta programmet Ucinet, ett av mina två favoritprogram för sådana analyser. (Pajek är det andra favoritprogrammet.)

I morgon (13 mars 2005, 18:15 lokalt Zürich såvitt jag förstått) håller John Holland ett föredrag om Agents: Specializations for Language. Det ska bli intressant.


För vidare inom om komplexa och sociala nätverk, se även kategorin Social Network Analysis and Complex Networks samt samlingssidan Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion.

Posted by hakank at 11:20 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

mars 20, 2005

Word of Mouth samt en ovidkommande gåta

Som N/ (**) på Researcher skrev häromdagen i Consumer marketing: Aldrig förut har så mycket data funnits när det gäller mun-till-mun-marknadsföring/word of mouth..

Mitt intresse för Word of Mouth-fenomenet är egentligen inte så mycket marknadssmässiga utan mer den sociala aspekten av fenomenet som t.ex. beskrivs i Malcolm Gladwells The Tipping Point, och diskussioner kring sociala nätverk etc. (Boken finns att köpa på Bokus. Se även min recension .)

Kanske ännu mer är det dataanalyssidan av fenomenet som fascinerar: hur mycket av omdömena, tyckandena och länkarna som finns i bloggar, mailinglistor och andra onlineforum skulle man kunna använda för att kunna göra automatiska Word of Mouth-rekommenderare (om nu inte detta begrepp är en oxymoron)?). Det blir då en utökning av de mer traditionella rekommendationssystem, men mer om det till en annan gång. (En av de mest kända skrifterna inom detta områdena kring detta heter f.ö. Social Information Filtering: Algorithms for Automating "Word of Mouth, skriven av Upendra Shardanand and Pattie Maes.)


Via Proven Ways to Get New Customers (tagline: "Ideas and Analysis from an Executive Recruiter who speaks with dozens of America's top Marketing VP's every week.") hittades ett ställe som verkar ha mycket matnyttigt inom word of mouth-området: Word of Mouth Marketing Association (WOMMA).

Här är några av de - för mig - mer intressanta sidorna.
* Womma Library med flera intressanta boktips och artiklar.
* En sammanfattning av olika WoM-tekniker beskrivs i Word of Mouth 101 (PDF).
* Womma har också en blogg: Womnibus. Namnet definieras på följande sätt: (Def: n: a collection of knowledge about word of mouth marketing; from 'word-of-mouth omnibus') Your central resource for learning about word of mouth marketing.
Länkar till olika RSS-flödena finns här.


Not:
Åsk på Adland skriver en hel del om word of mouth-marknadsföring liksom DurnikBlog ("Nyheter, åsikter och idéer om Permission Marketing & Word of Mouth - och annat intressant i marknadsföring").


Ett ganska ovidkommande sidospår eller "N:s mystiska symboler"
** Sagda Åsk berättade häromdagen att N:s kommentarssignatur är ett "N" följt av ett "|"-tecken (pipe-tecken) och inte ett "J" (ji) som jag tidigare trott. Däremot berättade Åsk inte varför detta tecken används, och jag blev naturligtvis nyfiken.

Kanske ska det tolkas som "N talar" eller något liknande, dvs som i de kommandon man ger via kommandorader för att skicka data (filtrera) mellan olika program, vilket ju är en fin symbol för att kommunicera med sina läsare.

Men mysteriet är mer mystiskt än så: "N|" används som signatur i kommentarerna, men en annan symbol: "N/" används som signatur i själva blogganteckningen. Själv använder jag "/hakank/" som markering på bl.a. mina matpaket för att signalera ägandeskapet (och som kommer från loggan för ett företag inom webbutvecklingsbranschen som skapades kring 1996, där "/" naturligtvis ska associera till webbens URL:ar), men varför ett "/"?

Hmm, kan det vara början på ASCII-snurran, dvs tecknen "|", "/", "-", "\", som avses? Det kanske finns ett "N-" och "N\" någonstans som jag inte hittat...

Posted by hakank at 07:37 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (7)

november 30, 2004

Nathan LaBelle, Eugene Wallingford: Inter-Package Dependency Networks in Open-Source Software

Nathan LaBelle, Eugene Wallingford: Inter-Package Dependency Networks in Open-Source Software
Abstract:
This research analyzes complex networks in open-source software at the inter-package level, where package dependencies often span across projects and between development groups. We review complex networks identified at "lower" levels of abstraction, and then formulate a description of interacting software components at the package level, a relatively "high" level of abstraction. By mining open-source software repositories from two sources, we empirically show that the coupling of modules at this granularity creates a small-world and scale-free network in both instances.


Man avslutar med följande konklusion och diskussion:

This research has shown that package dependency networks mined from two open-source software repositories share the following properties typical to other real-world networks:
• The small-world effect: short geodesic path lengths and high clustering.
• Near power-law distribution of edges.
• The presence of a giant component, [....]

There are many directions for future research in the study of software networks. Currently, there is no model of network formation that takes software dynamics (reuse, refactoring, addition of new packages) in to account. Also, the impact of the network structure on software dynamics should be investigated. Future research should identify other networks in software and move towards formulating a theory of networks and their value to software engineering. Additional dependency networks can be constructed on Windows computers using memory profiling tools, and determining interactions based on shared .DLL (Dynamic Library Link) files and Active-X controls.

Jämför t.ex. med Komplexitet i mjukvaruarkitektur.

Posted by hakank at 07:30 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

oktober 14, 2004

Tracing the Evolution of Social Software

Life With Alacrity: Tracing the Evolution of Social Software

The term 'social software', which is now used to define software that supports group interaction, has only become relatively popular within the last two or more years. However, the core ideas of social software itself enjoy a much longer history, running back to Vannevar Bush's ideas about 'memex' in 1945, and traveling through terms such as Augmentation, Groupware, and CSCW in the 1960s, 70s, 80s, and 90s.

By examining the many terms used to describe today's 'social software' we can also explore the origins of social software itself, and see how there exists a very real life cycle concerning the use of technical terminology.

Via danah boyd.

Posted by hakank at 07:17 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 13, 2004

Hur svårt är det att hitta i städer?

I Nature News-artikeln The urban maze skriver Philip Ball om två undersökningar kring hur komplicerade städer är, bl.a. en där några svenska städer (Stockholm, Malmö, Umeå) har studerats.

[Martin] Rosvall, of Umea University in Sweden, and his co-workers have tried to figure out why it is so hard for us to find our way around cities. Of course, the obvious answer is that cities have a lot of streets. And particularly if you live in an old city like London or Athens, those streets are messily arranged. But it turns out that the problem is a lot worse than that.

One way of gauging the complexity of a city is to ask how many directions you would need to get around. This need not be a function of distance: major arteries through a city can channel you efficiently between remote locations. In terms of information, any road off such a main highway is the same distance away from a particular point as any other ('second on the left' is no more complex an instruction than 'tenth on the left').
...
The real cities were consistently harder to navigate than the randomized ones, in other words the 'search information' needed on average to navigate between two points is consistently larger for real cities. There really does seem to be a property, peculiar to cities, that makes them harder to find your way around than other types of network.
...
As you might expect, Manhattan, with its chequered grid plan, proves easier to navigate than the three, less orderly Swedish cities considered (Stockholm, Malmö and Umea). But even Manhattan is more complex, by these measures, than the network formed by flights between US airports.


De två refererade papren är
Martin Rosvall, Ala Trusina, Petter Minnhagen, Kim Sneppen:
Networks and Cities: An Information Perspective
Abstract:
Traffic is constrained by the information involved in locating the receiver and the physical distance between sender and receiver. We here focus on the former, and investigate traffic in the perspective of information handling. We re-plot the road map of cities in terms of the information needed to locate specific addresses and create information city networks with roads mapped to nodes and intersections to links between nodes. These networks have the broad degree distribution found in many other complex networks. The mapping to an information city network makes it possible to quantify the information associated to locating specific addresses. We suggest a size-rescaled information measure that allows us to quantify the complexity in city organization and other complex networks.

Rui Carvalho, Alan Penn:
Scaling and universality in the micro-structure of urban space
Abstract
We present a broad, phenomenological picture of the distribution of the length of open space linear segments, l, derived from maps of 36 cities in 14 different countries. By scaling the Zipf plot of l, we obtain two master curves for a sample of cities, which are not a function of city size. We show that a third class of cities is not easily classifiable into these two universality classes. The cumulative distribution of l displays power-law tails with two distinct exponents, alphaB=2 and alphaR=3. We suggest a link between our data and the possibility of observing and modelling urban geometric structures using Lévy processes.

Se även
Complex Networks (Umeå Universitet)
NORDITA Network Research
Space Syntax.

Posted by hakank at 09:27 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (2)

augusti 07, 2004

Duncan Watts om 9/11-kommissionen

Duncan Watts kritiserar 9/11-kommissionens förslag i Slate-artikeln Decentralized Intelligence - What Toyota can teach the 9/11 commission about intelligence gathering .

The most publicized recommendation of the 9/11 commission—and one President Bush and Sen. John Kerry have raced to endorse—is that the United States create a national director of intelligence. Centralizing is an understandable response to the pre-9/11 intelligence fiasco. But as organizational science and history show, it's also a misguided one.

Watts menar att vi i stället för att skapa centralinstitutioner för att lösa denna typ av problem ska lära oss av organisationer som Toyota för att hantera krissituationer. T.ex. när ett helt lager med viktiga komponenter brann ner, så lyckades man lösa detta på tre dagar, men inte genom att skapa ett centralt organ som detaljstyrde hur allting skulle lösas.

Rather than relying on the guidance and coordination of an inspired leader (control mode), the response was a bewildering display of truly decentralized problem solving: More than 200 companies reorganized themselves and each other to develop at least six entirely different production processes, each using different tools, different engineering approaches, and different organizational arrangements. Virtually every aspect of the recovery effort had to be designed and executed on the fly, with engineers and managers sharing their successes and failures alike across departmental boundaries, and even between firms that in normal times would be direct competitors.

Artikeln ger fler exempel på denna typ av krislösningar. Det finns dock ingen patenlösning som är giltig för alla situationer.

So, how does one make this kind of magic happen? Unfortunately, no one is quite sure. Different organizations, from business firms to research communities to the military, have tried to address their collective problem-solving needs in a variety of ways. Some militaries make a point of training their officers in joint-service academies and staff colleges, both of which serve the purpose of building friendships and professional relationships across otherwise frosty institutional boundaries. Academic researchers, for their part, organize interdisciplinary conferences and working groups that serve to introduce disciplinary specialists who turn out to have complementary knowledge or skill sets, but who otherwise would never have had occasion to meet. And business firms from the automotive to high-tech and finance industries deliberately cross-pollinate their intellectual capital by fostering worker exchanges across divisions or even firms, building problem-solving teams around tasks rather than departments, emphasizing informal agreements and collaborations over formal contracts, and organizing sophisticated team-building exercises for geographically dispersed junior executives.


Watts skriver mer om decentraliserade nätverk (där bl.a. ovanstående exempel diskuteras mer i detalj) i sin fascinerande bok Six Degrees: The Science of a Connected Age. Fler böcker i ämnet nämns i Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion samt i bloggkategorin Social Network Analysis/Complex Networks.

Läs även Malcolm Gladwells Connecting the dots - The paradoxes of intelligence reform för en kritisk genomgång hur CIA och FBI förändrats beroende på vilka typer av kriser som nyss har uppstått.

Posted by hakank at 11:06 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (5)

juli 30, 2004

See you in the Funny Papers: Cartoons and Social Networks

Linton C. Freeman See you in the Funny Papers: Cartoons and Social Networks, ett roligt sätt att beskriva sociala nätverk.

From time to time a branch of science captures the imagination of the public; it gets "hot." When that happens, references to the "hot" item appear in newspapers, in novels, in movies -- even in cartoons. Forty odd years ago, for example, Ray Birdwhistell (1952) first introduced kinesics, the field concerned with the importance of non-verbal gestures in human communication. Very soon, Al Capp introduced a new character in his comic strip, Li'l Abner. Capp began a series of based on the activities of a "Professor Fleasong," a specialist in the study of "toe gestures."

The field of social network analysis seems to be in that kind of center-stage position today. The fact that social networks is "hot" is indicated by its increasingly frequent appearance in the popular media, particularly in the comics. And, interestingly enough, many of those treatments are quite sophisti-cated. They refer, not just to the network idea, but they often reflect some of the more subtle and sophisticated ideas from our field -- and they do it with wit.

Publicerad år 2000 i tidskriften CONNECTIONS, An official journal of International Network for Social Network Analysis. Rätt många nummer finns online.

(Via Online Business Networks.)

Posted by hakank at 05:47 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juli 19, 2004

First Monday

Den senaste First Monday innehåller bland annat:

Hassan Masum and Yi–Cheng Zhang: Manifesto for the Reputation Society
Abstract:
Information overload, challenges of evaluating quality, and the opportunity to benefit from experiences of others have spurred the development of reputation systems. Most Internet sites which mediate between large numbers of people use some form of reputation mechanism: Slashdot, eBay, ePinions, Amazon, and Google all make use of collaborative filtering, recommender systems, or shared judgements of quality.

But we suggest the potential utility of reputation services is far greater, touching nearly every aspect of society. By leveraging our limited and local human judgement power with collective networked filtering, it is possible to promote an interconnected ecology of socially beneficial reputation systems — to restrain the baser side of human nature, while unleashing positive social changes and enabling the realization of ever higher goals.

Posted by hakank at 06:45 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juni 28, 2004

Network Logic

Samlingsboken Network Logic - Who governs in an interconnected world?, utgiven av Demos, innehåller papers om sociala och andra nätverk, och presenteras på följande sätt:

From the Internet to Al Qaeda, the teetering electricity grid to old school ties, we live in a world of networks. A profoundly disruptive shift has occurred in our societies, making networks the most important organisational form of our time and reshaping the activities of families, governments and businesses.

Our public response to these changes has so far been partial and fragmented. Although social, political and technological networks hold our modern world together, we lack the language to apply them to solving our common problems.

But if we can learn more accurately to understand the patterns and impacts of networks, we can begin to tap their full potential for organisation and decision-making, and to make possible new forms of coordination and collective action.

In this collection of essays, Demos seeks to address that challenge. Drawing on some of the world's leading thinkers on networks across a range of disciplines, we seek to distil the most important lessons from the study of networks and address some of the critical questions that our 'network society' presents: from the distribution of power and inequality to the future of civic participation and the impact of new technologies.

Embracing this network logic will help us to change not just our tools of intervention, but our ways of seeing the world.

Ett urval:

Boken finns att ladda ner som helhet eller delar via ovan nämnda sida.

Posted by hakank at 07:02 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juni 08, 2004

How Org Charts Lie

How Org Charts Lie är ett utdrag från boken The Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work Really Gets Done in Organizations av Rob Cross och Andrew Parker.

The results of this organization's social network analysis are fairly typical. Even in small, contained groups, executives are often surprised by patterns of collaboration that are quite different from their beliefs and from the formal organization chart. Getting an accurate view of a network helps with managerial decision making and informs targeted efforts to promote effective collaboration. Rather than leave the inner workings of a network to chance, executives can leverage the insights of a social network analysis to address critical disconnects or rigidities in networks and create a sense-and-respond capability deep within the organization.

Se även
Organizational Network Analysis (som länkades till för någon månad sedan, dock under en något annorlunda titel).

Posted by hakank at 06:49 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juni 04, 2004

SNA för R

Carter Butts har kommit med en ny version av SNA-paketet för R. Se vidare Carter's Archive of S Routines for the R Statistical Computing Environment. Paketet är nu uppe i version 0.44-1.

Se även CRAN-sidan för paketet.

Posted by hakank at 09:19 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

maj 27, 2004

Hjärnans lilla värld

New Scientist: Small world networks key to memory:

If you recall this sentence a few seconds from now, you can thank a simple network of neurons for the experience. That is the conclusions of researchers who have built a computer model that can reproduce an important aspect of short-term memory.
...
Now it looks as if working memory, which allows short-term recall of fleetingly remembered information such as phone numbers, relies on the same property [small world network]. This type of memory resides in an area at the front of the brain called the prefrontal cortex, which is involved in learning, planning and many higher cognitive functions.
...
The new work may be an important step towards a theory of how the brain works. "What I really like about this system is how simple it is," says John White, a biomedical engineer at Boston University. "That means it might be possible to move from computer models to a rigorous mathematical description, which would really advance the field."

Posted by hakank at 09:00 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

maj 24, 2004

Hur man får goda idéer

New York Times-artikeln Where to Get a Good Idea: Steal It Outside Your Group skriver om hur goda idéer kommer till. (Inte helt opassande läsning efter skrivande av ett långt mail till Peter Lindberg kring hans Om intellektuellt skapande, Lynchs "imageability", systemutveckling, m.m.).

Got a good idea? Now think for a moment where you got it. A sudden spark of inspiration? A memory? A dream?

Most likely, says Ronald S. Burt, a sociologist at the University of Chicago, it came from someone else who hadn't realized how to use it.

"The usual image of creativity is that it's some sort of genetic gift, some heroic act," Mr. Burt said. "But creativity is an import-export game. It's not a creation game."
...
"People who live in the intersection of social worlds," Mr. Burt writes, "are at higher risk of having good ideas."


Se även
Ronald S. Burt
Han har skrivit boken Structural Holes: The Social Structure of Competition som nämns i artikeln. (Boken har inköpts men ännu inte lästs.)

Structural Holes and Good Ideas (PDF) är en preprint funnen via google. Kanske av det paper som nämns i artikeln?

Posted by hakank at 09:20 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (9)

maj 14, 2004

Scale-Free Network Business Development Strategy

Tom Sato: Scale-Free Network Business Development Strategy (PDF)

Human society, Internet, interaction of protein, and the business community have one thing in common. They are all networks of nodes that interact with each other and the shape of these networks all have the same scale-free characteristics. Scale-free network has few hubs that connect vast numbers of nodes and a large number of nodes that has very few connections. You can spot it by plotting a graph of number of nodes verses number of links. Scale free always has a distribution that follows the power law. It is the network topology of choice because of its robustness, fast communication and ability to evolve.

This paper examines how to apply scale-free network in business development, and use it to grow the business into unbeatable success. It is based on the author’s experience as Windows Product Manager at Microsoft Japan during the Eighties and two ground breaking books, Linked by Prof. Albert-Laszlo Barabasi at Univ. of Notre Dame and Tipping Point by journalist Malcolm Gladwell.

Posted by hakank at 07:12 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

maj 03, 2004

BBC 4 program om small world (från förra året, men i alla fall)

Råkade just hitta BBC Radio 4-programmet Small World från 30 juli 2003, som de första 15 minuterna handlar om small worlds-hypotesen, dvs Stanley Milgrams experiment kring Six Degrees of Separation och den senare utvecklingen av denna teori, såsom komplexa nätverk etc. Man pratar även om Harry Potter och andra spridnings-/påverkanfenomen. Intervjuad blir en av experterna inom området Duncan Watts.

Faktiskt nämns inte bara Milgrams Six Degrees-experiment utan även andra. Hmm, det är nog snart dags att börja läsa Milgram-biografin som har legat bläddrat men annars orörd ett tag.

Se även
Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion samt blogganteckningarna inom denna kategori, t.ex. Recension av Malcolm Gladwell "The Tipping Point".
En kort notis: Stanley Milgram.

Posted by hakank at 07:10 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Politiska köpmönster på webben: Divided we stand - take III

Valdis Krebs, namnkunnig social nätverksanalyst, har tidigare skrivit om köpmönster vad gäller politiska böcker på Amazon, som visar klustring i vänster- respektive högerböcker (eller vilken dimension man nu vill se detta).

I den nya tredje analysen Political Patterns on the WWW: Divided We Stand... Less skrivs bland annat:

Many thought that Woodward's latest book, Plan of Attack would be read equally by pro and anti-Bush readers. The 'also bought' data does not support that theory. Woodward's book is being bought mostly by those reading left leaning books.

The big difference between this network map and the previous two are the number of books in the middle. The release of two popular middle books, colored purple, exposed a network of middle books. Ghost Wars reveals one group of middle books, while The Rise of the Vulcans reveals a second group. There are now more bridges from right to left [and back] than in the previous maps.

Yet, the division between left and right remains strong. Our network metrics, as well as the visuals, show two obvious clusters with high preference for homogeneous choices. Echo chambers of right and left thought still remain in America.

De två tidigare analyserna: Divided We Stand??? samt Divided We Stand... Still.

Läs gärna även The Social Life of Books Visualizing Communities of Interest via Purchase Patterns on the WWW.

Posted by hakank at 06:18 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

maj 02, 2004

Jazz-nätverk

Douglas Heckathorn, Joan Jeffri:
Jazz Networks: Using Respondent-Driven Sampling to Study Stratification in two Jazz Musician Communities (PDF).

Abstract:
The literature on jazz has focused on biographies of major figures, the history of styles, and the influence of jazz on society. Only two studies, one in the Netherlands and one in France, have included obscure musicians as well as the famous, and both were limited by the use of nonprobability sampling methods. This study is based on 564 interviews with jazz musicians in the greater New York metropolitan area and the San Francisco Bay area. It employs respondent-driven sampling, a method that permits representative samples to be drawn from hard-to-reach populations. The analysis extends that method by introducing a means for studying the structure of large social networks, by identifying combinations of in-group affiliation bias (homophily) and out-group affiliation bias (heterophily). The results indicate that cohesion among jazz musicians is based, in part, on race and ethnicity, gender, and age (the latter two of which can also be the basis for stratification), and on style of performance, but the most important determinants are professional contacts, involvement in the jazz community, and primary instrument. Inequality by age and gender are greater in San Francisco, and racial and ethnic boundaries are stronger in New York. Drawing on concepts from the literature on small-world networks, we examine spatial networks, and San Francisco is found to have stronger small-world properties than New York.Conclusion: Is the Jazz Musician Community a Small World?
....
Our study also has practical significance. It shows that the boundaries of the jazz musician community can be precisely determined, and therefore programs designed to foster the development of this art form can be precisely targeted and their effects documented. Reliable and consistent data about jazz musicians and their needs provide a useful guide to appropriate amounts of funding for agents, advocates, and the artists themselves.
...
We conclude, first, that both the NYC and the SF jazz musician communities qualify as small-world systems: both have far more than the rather modest number of long-distance ties now recognized as required to endow a network with small-world properties. Our second conclusion is that geographic integration is greater in SF, making San Francisco the smaller world. 30


Se även
'Small world' becomes a scientific sampling tactic
Respondent Driven Sampling
How Many Jazz Musicians Are There?
Joan Jeffri: Changing the beat: A study of the Worklife of Jazz Musicians, Executive Summary (PDF)
Joan Jeffri: Changing the beat: A study of the Worklife of Jazz Musicians, Survey Results (PDF)

Ett paper som refereras i flera av ovanstående dokument är Douglas Heckathorn, Joan Jeffri: Finding the beat: Using respondent-driven sampling to study jazz musicians, publicerad i Poetics 28 (4) 2001, tyvärr ej tillgängligt å nätet.

Posted by hakank at 08:17 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

april 09, 2004

Bloom-filter

Perl.com-artikeln Using Bloom Filters, skriven av Maciej Ceglowski (bloggar Idle Words) förklarar Bloom-filter samt visar hur man använder Bloom-filter i Perl samt har ett flertal länkar till vidare dokumentation.


Först förklaras principen med Bloom-filter och jämför med en enkel (brute force) uppslagning i hashtabell.

Many people don't realize that there is an elegant alternative to the lookup hash, in the form of a venerable algorithm called a Bloom filter. Bloom filters allow you to perform membership tests in just a fraction of the memory you'd need to store a full list of keys, so you can avoid the performance hit of having to use a disk or database to do your lookups. As you might suspect, the savings in space comes at a price: you run an adjustable risk of false positives, and you can't remove a key from a filter once you've added it in. But in the many cases where those constraints are acceptable, a Bloom filter can make a useful tool.

En av användningarna av dessa filter är inom sociala nätverk (artificiella sociala nätverk eller distribuerade sociala protokoll såsom FOAF, Friends Of A Friend) för att verifiera användare. Denna teknik används i LOAF, det spamfilterprogram som Maciej Ceglowski skrivit tillsammans med Joshua Schachte, skapare av bl.a. memepool, del.icio.us samt GeoURL.


One drawback of existing social network schemes is that they require participants to either divulge their list of contacts to a central server (Orkut, Friendster) or publish it to the public Internet (FOAF), in both cases sacrificing a great deal of privacy. By exchanging Bloom filters instead of explicit lists of contacts, users can participate in social networking experiments without having to admit to the world who their friends are. A Bloom filter encoding someone's contact information can be checked to see whether it contains a given name or email address, but it can't be coerced into revealing the full list of keys that were used to build it. It's even possible to turn the false-positive rate, which may not sound like a feature, into a powerful tool.


Se även
About LOAF beskrivs programmet, länk för nedladdning av program. Notera även beskrivninarna av attacker på sociala nätverk.

Posted by hakank at 11:42 FM Posted to Matematik | Social Network Analysis/Complex Networks

april 02, 2004

Matematik och nätverk

Americal Mathematical Society har en aktualitetssida What's New in Mathematics där temat nu är forskning kring komplexa nätverk.

Feature column: Complex Networks

Detta årets Math Awareness Month är The Mathematics of Networks

Se även tidigare
Mathematics Awareness
What's New in Mathematics Feature Column

Posted by hakank at 09:43 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

mars 31, 2004

Ze Frank: Smallworld

ze frank's video-satir om sociala nätverkssystem: smallworld.

Not: Har av tekniska orsaker inte kunnat se den själv, men läggs här för EZ Ref.

Via danah boyd. Tack Simon Winter för (privat) påminnelse.

Posted by hakank at 07:19 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Reality Mining

Technology Review-artikeln "Reality Mining" the Organization berättar om nya tekniker för att undersöka hur organisationer fungerar (fetstil tillagd):

Who are the experts within your organization? Who has the most decision-making influence? Recently, managers have started mining data from e-mail, Web pages, and other digital media for clues that will help answer such questions. That’s a start, but it misses the real action: studies of office interactions indicate that as much as 80 percent of work time is spent in spoken conversation, and that critical pieces of information are transmitted by word of mouth in a serendipitous fashion. Fortunately, the data infrastructure for mining real-world interactions is already in place. Most working professionals already carry microphones (cell phones), and many also carry PDAs with ample computational horsepower. This foundation of mobile communications and processing power will support an exciting new suite of business applications: reality mining.

The MIT Media Lab’s Human Design research group is demonstrating that commonplace wearable technology can be used to characterize the face-to-face interactions of employees—and to map out a company’s de facto organization chart. This capability can be an extraordinary resource for team formation and knowledge management.

Se även:
MIT-sajten Reality Mining
Reality Mining: Organizational Intelligence
ShortCuts: Creating Small Worlds

Posted by hakank at 06:37 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

mars 25, 2004

David Lusseau, Mark Newman: Identifying the role that individual animals play in their social network

David Lusseau, M.E.J. Newman
Identifying the role that individual animals play in their social network

Abstract:

Techniques recently developed for the analysis of human social networks are applied to the social network of bottlenose dolphins living in Doubtful Sound, New Zealand. We identify communities and subcommunities within the dolphin population and present evidence that sex- and age-related homophily play a role in the formation of clusters of preferred companionship. We also identify brokers who act as links between subcommunities and who appear to be crucial to the social cohesion of the population as a whole. The network is found to be similar to human social networks in some respects but different in some others such as the level of assortative mixing by degree within the population. This difference elucidates some of the means by which the network formed and evolves.


Se även
Study: Dolphins Make Excellent Networkers
Newmans publikationer
samt Swingens lilla värld, och delfinens.

Posted by hakank at 08:43 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

mars 17, 2004

Friendsters Jonathan Abrams om sociala nätverkssystem

Ett långt utdrag från Jonathan Abrams (Friendster) keynote-tal på SXSW Interactive finns i What the Heck Is Social Networking?.

Läs även danah boyds ::cringe:: Jonathan Abrams did not invent social networks.

Posted by hakank at 12:10 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

mars 15, 2004

Stanley Milgram

Råkade precis stöta på boken The Man Who Shocked the World: The Life and Legacy of Stanley Milgram av Thomas A. Blass.

Se även
The Stanley Milgram Website (av Thomas Blass)
Stanley Milgram Links.

Posted by hakank at 06:00 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Mikael Pawlo: Våga vägra Orkut

Mikael Pawlo skriver i Ny Teknik-artikeln Våga vägra Orkut

Jag tycker inte om det. Värdet på ett nätverk ökar ofta om man är beredd att dela med sig av det. Men det är skillnad på att dela med sig av ett vissa, väldefinierade affärsrelationer till en viss given person och krets och med ett visst syfte och att lägga upp hela sin adressbok med stora personprofiler och fotografier på nätet.

Helt plötsligt blir vi transparenta som människor. Det känns en smula ointressant. Det känns en smula olämpligt. Vad är egentligen värdet med att all information om en människa skall finnas tillgänglig med några enkla knapptryckningar? Varför skall mina vänner och affärsbekanta registreras för var och en på Orkut?
...
Nätverk fungerar bäst så länge man respekterar dessas integritet och sin egen. Är det inte så att vi behöver en privat sfär och att denna kanske i första hand består av våra vänner? Blottningskulturen på Internet har gått för långt.

Posted by hakank at 05:39 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (1)

mars 14, 2004

Fler sociala nätverkskurser -- Eller: När fel kan bli intressant

Den väldigt nya bloggen Random digressions from a man with big hair har hittills endast tre anteckningar, samtliga om sociala nätverk och relaterade ämnen.

Normalt skulle jag endast lägga in bloggen i Bloglines för vidare bevakning, men dess tagline How to get an A in 208B gjorde mig lite nyfiken. Vad är "208B" för någon kurs?

Den första googleförekomsten är SOCIOL 208B LEC 1: Social Network Methods som verkar skoj. Full med länkar och datamängder. Se även föreläsarens Rick Grannis hemsida.

Nu tror jag inte att det var denna kurs som bloggen refererar till. Troligen är det i stället INFOSYS 208B: Analysis of Information Organizations, men den sidan har inte alls lika mycket intressant information.

Bloggaren heter David Schlossberg vars hemsida themeat.org kan bjuda på saker såsom Guide to Slacking. Citat: Slacking is the skill of making it seem like you're doing your job when you're not. I say "skill" and not "art" because this is something that you can train to do, not something that you're born with..


Uppdatering
Till slut hittades också en betydligt mer intressant kurssida: IS 208B Analysis of Information Organizations, där det även finns blogg assigments, vilka ovanstående är exe

Det finns en anhopning slika bloggar:

Sarah Ellinger, 208B Social networking like a MACHINE
Jeannie's Blog
sindikk.aeshin
Prickly Monkey Yuppie Foxy
my crazy social networking [we]blog
vmakam A blog for a class at Berkeley for Digital Social Networks
danah's 208B weblog
shelby Blog for Infosys 208B assignments and reading responses.
Musings of a Information Management Drama Queen
Not Quite a blog
brooke's 208 webrant
Shane Ahern IS 208B
CULTURAL.CA Reflections on culture from a Canadian-born Chinese studying in the United States
mspring
cdclph

Här är en lista på (vissa av) deltagarna i kursen.

Posted by hakank at 11:34 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (2)

mars 10, 2004

Dokument inom komplexa nätverk

Via den innehållsrika länksidan SPIDER (Social Psychology of Information Diffusion - Educational Resources) hittades kursen Networks, där det finns en rad intressanta dokument om komplexa nätverk, bl.a. några kapitel från Duncan Watts bok Six Degrees: The Science of a Connected Age. Watts bok är en av de bästa inom forskningen av komplexa nätverk. Se en kort recension av denna och andra liknande böcker på Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion.

Stanna även till ett slag på SPIDER-sidan. Där finns pekare till många andra läsvärda sajter.

Posted by hakank at 08:00 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

mars 05, 2004

Orkut - ett spel?

Mer Orkut- och topplistetrivia.

En connector i Orkut är de personer med lägst average path, dvs har
kortast väg till samtiliga av sina vänner i vän-nätverket. I går lyckades två svenskar, bland annat "vår egen" Gunnar R. Johansson på gunnar.net, ta sig in på listan över connectors. Samtidigt knuffades de tidigare mest kopplade personerna (t.ex. Joi Ito, Marc Cantor) ned av något mindre välkända personer. Troligen beror detta på att Orkut har ändrat sin algortitm för att räkna ut average path.

danah boyd skriver lite mer om detta i gaming Orkut connectors.

Är Orkut bara ett spel?

Tack Wille för påpekandet om svenskarnas intrång på listan.

Posted by hakank at 07:53 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

februari 29, 2004

Social Networking Sites

Social Networking Sites and... är en tabell över många (62 i skrivande stund) social network services.

Via del.icio.us.

Posted by hakank at 07:42 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

februari 26, 2004

Orkut-humor

"Nyheten" Popular social website revealed as college experiment påstår att Orkut-systemet endast är en del i ett experiment i en master thesis.

Observera noga det finstilta i slutet: Please note that this is a humor article and is not true in any way, shape or form, except in that it rings true in a scary way.

Via Orkut.com turns out to be a master's thesis project?.

Se även d2r:s can you spell "hoax"?.


Man skulle kunna tänka sig att "nyheten" är en del i ett memetiskt experiment (som jag nu hjälper på traven). Det finns ju några bra sådana tidigare:

Godwins lag på Usenet i början av 90-talet: Meme, Counter-meme.

Samt det betydligt nyare om de förvanskade texterna från september förra året som fick en viss uppmärksamhet. Se t.ex. Läsning av förvanskade ord.
Mer om experimentet finns att läsa i David Harris Salon-artikel My meme experiment.

Posted by hakank at 08:10 EM Posted to Memetik | Social Network Analysis/Complex Networks

februari 25, 2004

Blog Epidemic Analyzer

Blog Epidemic Analyzer visar hur olika memer och URL-ar sprids via bloggar.

The data is based on crawls from May 1-21, 2003 and includes ~37k blogs. The visualizations show which blogs mention the URL and possible/likely routes of "infection."

Se även
Implicit Structure and the Dynamics of Blogspace
Memes, Blogs, and iRank
HP Labs Information Dynamics
HP Labs Results

Via SmartMobs.

Posted by hakank at 08:41 EM Posted to Memetik | Social Network Analysis/Complex Networks

februari 20, 2004

Orkut: Map of U.S. Membership

Orkut: Map of U.S. Membership.

Via Elonka's Memestreams Page. (Tack W!)

Posted by hakank at 11:09 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (2)

februari 19, 2004

Orkut-statistik

Ännu mer om Orkut: upptäckte nyss att det finns en Stats-sida.

På en demographics-sida kan man bland annat får reda på den procentuella fördelningen per land och ålder.

members visas personer med lägst average path (dvs medelantalet steg en person har till personerna sitt kontaktnät, dvs vänner, vänners vänner etc), flest antal "besökare" samt hur många fans de har. Märkligt nog saknas en lista över de som har flest Friends.

Posted by hakank at 02:25 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Personal Email Networks: An Effective Anti-Spam Tool

Nature-artikeln Sorting e-mail friends from foes beskriver en teknik att fånga spam som bygger på mottagarens sociala nätverk.

A simple and easily implemented scheme for combating e-mail spam has been devised by two researchers in the United States.

The technique exploits the structure of social networks to quickly determine whether a given message comes from a friend or a spammer. The method works for only about half of all e-mails received - but in all of those cases, it sorts the mail into the right category.

Papret som refereras är P. O. Boykin, V. Roychowdhury: Personal Email Networks: An Effective Anti-Spam Tool
Abstract:
We provide an automated graph theoretic method for identifying individual users' trusted networks of friends in cyberspace. We routinely use our social networks to judge the trustworthiness of outsiders, i.e., to decide where to buy our next car, or to find a good mechanic for it. In this work, we show that an email user may similarly use his email network, constructed solely from sender and recipient information available in the email headers, to distinguish between unsolicited commercial emails, commonly called "spam", and emails associated with his circles of friends. We exploit the properties of social networks to construct an automated anti-spam tool which processes an individual user's personal email network to simultaneously identify the user's core trusted networks of friends, as well as subnetworks generated by spams. In our empirical studies of individual mail boxes, our algorithm classified approximately 53% of all emails as spam or non-spam, with 100% accuracy. Some of the emails are left unclassified by this network analysis tool. However, one can exploit two of the following useful features. First, it requires no user intervention or supervised training; second, it results in no false negatives i.e., spam being misclassified as non-spam, or vice versa. We demonstrate that these two features suggest that our algorithm may be used as a platform for a comprehensive solution to the spam problem when used in concert with more sophisticated, but more cumbersome, content-based filters.

Se även P. Oscar Boykin.

Posted by hakank at 01:27 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (2)

februari 13, 2004

danah boyd: Revenge of the User

Mer kritiska tankar kring social software services.

my etech talk: revenge of the user är en summering av danah boyds Emerging Technology-session Revenge of the User: Lessons from Creator/User Battles.


...Yet, in building these systems [social software services], the creators made assumptions about both the networks and human behavior. This is where the trouble began. Creators had a set of assumptions about how their systems would be used. Needless to say, not all users agreed with, or even understood, the philosophies of the creators. As a result, users repurposed the tools available to support their own needs and desires. Thus, what the users did did not match up to the social theory expected by creators. In some cases, these new uses horrified the creators who actively attempted to construct boundaries of acceptable behavior, further aggravating the users.


Efter en kort och kärnfull introduktion i sociala teorier om starka och svaga länkar, gruppstorlek etc, går hon igenom vad som skiljer verkliga sociala nätverk mot YASNS ("Yet Another Social Network Service").


Friends on these sites are not close ties. In fact, they're barely weak ties! ... Thus, anything that can be assumed about transitivity across ties is 100% lost. This only gets worse as we go down the chain. As one of my informants reminded me, why would i want to date my hairdresser's brother's drug dealer's second-cousin?
...
Asking favors is fundamentally different than offering them. People gain by being bridges. Thus, to be able to tell you about a job gives me whuffie in our relationship. Feeling pressured to connect you to an open job makes me uncomfortable.


Ett av de största problem är att dessa system försöker att påtvinga användaren ett speciellt sätt att arbeta: "Configuring the user".

When technologies are built, the creators often have a very limited scope of desired and acceptable behavior. They build the systems aimed at the people who will abide by their desires. Often, their users don't have the same views about how the technology should be used. They use it differently. Creators get aggravated. They don't understand why users won't behave. The demand behavior. First, the creator messages the user, telling them that this isn't what is expected of them. Then, the creator starts carrying a heavier and heavier stick. This is called configuring the user. And y'know what... it doesn't work.
...
Yet, the more we try to force users into desired behavior, the less we pay attention to why they're doing what they're doing. Users are reacting the designs that creators choose.

Dessa problem finns naturligtvis inte bara i sociala nätverkssystem. Alla system som försöker tvinga in en användare i ett onormalt eller obekvämt sätt att arbeta kan göra så att användarna på ett eller annat sätt försöker att "revoltera" mot systemet, i värsta fall genom att inte alls använda systemet. Speciellt gäller detta när det redan finns ett existerande sätt hur man ska arbeta med det systemet försöker förenkla, t.ex. att skriva en text eller köpa en produkt.


The technology will not solve the social, but each design decision made in the technology affects the social. There is no formula though, no clear algorithm. No social scientist can predict what social behavior will emerge from each technology you build. But we can make sense out of what is going on and we can help you iterate.
...
The biggest trick in social software is to realize that, just like we can't predict the behavior that users will have, we can't force them into behaving the way we want them to behave while simultaneously giving them freedom to be social. The only thing that we can do is try to understand what is motivating new behaviors and figure out how to adjust the technology accordingly. We must recognize that, for any social software, disparate users will have disparate uses.

Posted by hakank at 09:23 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (2)

februari 12, 2004

Lurking, sociala nätverk och gruppstorlek

Ton Zijlstra (Ton's Interdependent Thoughts) diskuterar i Lurking and Social Networks hur lurkers kan vara bryggor mellan olika sociala grupper.

Lurking, although the word seems to imply a negative connotation, has usefull aspects nonetheless. It is a way of determining rules of behaviour for new comers to a group.

The most obvious characteristic of a lurker is that he’s at the fringe of a group, listening and observing. Being at the fringe may seem like a bad place from the core, but in fact is a good position to build bridges to other groups, and be aware of other groups in the vicinity. In a face to face setting like a pub or a meeting of some kind, a lurker is visible, often shortly introduced after which the focus of attention shifts to the established group members again.
...
The importance of lurking lies in the fact that they constitute weak ties. Weak ties are where interesting transactions and exchanges can take place. Strong ties imply that all people involved have access to more or less the same information and opportunities so nothing new comes from them.
...
Taking it one step further, maybe the 'magic numbers' we see in networks of humans relate these meshing concepts to our mental capacity to juggle social data.
# 12 being the average capacity to track nodes in a totally meshed network
# 50 being the average capacity to track nodes in an optimally meshed network
# 150 being the average capacity to track nodes in a sub-optimally meshed network.
# above 150 being the sparsely meshed social network where anonymity and getting lost becomes possible.


Mer info

Weak ties
För mer om styrkan i svaga länkar (weak ties), se Mark Granovetter The Strength of Weak Ties (PDF).

Fler klassiker inom social nätverksanalys finns via kurssidan Introduction to Social Network Methods. Se även Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion.

Gruppstorlek
I sin mycket intressanta och trevliga bok "Hur Homo blev sapiens - Om tänkandets evolution" diskuterar Peter Gärdenfors gruppstorlekens betydelse för hur människans hjärna har utvecklats. En kort notis om boken: Kategorisk perception.

Även Malcolm Gladwell nämner detta i The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. Se Recension av Malcolm Gladwell "The Tipping Point"

Posted by hakank at 10:10 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (2)

februari 02, 2004

Complexity Digest

Via senaste Complexity Digest


K. Smith, H. Brighton, S. Kirby
Complex Systems In Language Evolution: The Cultural Emergence.
Abstract:
Language arises from the interaction of three complex adaptive systems - biological evolution, learning, and culture. We focus here on cultural evolution, and present an Iterated Learning Model of the emergence of compositionality, a fundamental structural property of language. Our main result is to show that the poverty of the stimulus available to language learners leads to a pressure for linguistic structure. When there is a bottleneck on cultural transmission, only a language which is generalizable from sparse input data is stable. Language itself evolves on a cultural time-scale, and compositionality is language's adaptation to stimulus poverty.


Stefano Battiston, Gérard Weisbuch, Bonabeau
Decision Spread In The Corporate Board Network (PDF)
Abstract:
Boards of large corporations sharing some of their directors are connected in complex networks. Boards are responsible for corporations long-term strategy and are often involved in decisions about a common topic related to the belief in economical growth or recession.

We are interested in understanding under which conditions a large majority of boards making a same decision can emerge in the network. We present a model where board directors are engaged in a decision making dynamics based on herd behavior . Boards influence each other through shared directors.

We find that imitation of colleagues and opinion bias due to the interlock do not trigger an avalanche of identical decisions over the board network, whereas the information about interlocked boards decisions does. There is no need to invoke global public information, nor external driving forces.

This model provides a simple endogenous mechanism to explain the fact that boards of the largest corporations of a country can, in the span of a few months, take the same decisions about general topics.

Marcel Albers, Catholijn M. Jonker, Mehrzad Karami, Jan Treur
Agent Models And Different User Ontologies For An Electronic Market Place (PDF)
Abstract:
In this paper the agent-based electronic market architecture GEMS is described. The market incoporates different user perspectives: consumers, retailers, and producers. Ontologies for the different user perspectives are included. Knowledge is included to relate information from the different perspectives; for example evaluation knowledge that can be used to derive product evaluations in terms of user ontology from product information based on producer ontology. Agent models are used as a high-level design structure for the architecture. It is shown how this combination of agent models, ontologies and knowledge provides an adequate approach to the distributed and knowledge-intensive character of the application.

Bruce Bower
Sleeper Effects: Slumber may fortify memory, stir insight
There's nothing like a good night's sleep to get some serious thinking done. That, at least, is the theme of two new investigations, one conducted with rodents and the other with people.

Valdis Krebs
Divided We Stand... Still:
Last year I created a network map of political books based on purchase patterns from major web book retailers. The network revealed a divided populace... at least amongst book readers. I was curious to see what, if anything, had changed in the patterns in 2004.
...
It appears that the many of the books have changed from last year but the pattern is the same. Two distinct clusters, with dense internal ties have emerged. These political books are preaching to the converted! T

Posted by hakank at 06:56 EM Posted to Agentbaserad modellering | Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks

Orkut och kritikerna

Här är lite mer om Orkut. (Orkut är invitation only, men se sist i denna anteckning.)

Erik skriver i sin anteckning Kritik av kritikerna om danah boyd och andra som kritiserar formen och uppbyggnaden av de sociala systemen (såsom Orkut, Friendster), t.ex. hur användarvänliga och osäkra de olika systemen är eller hur systemen definierar "vän", "fan", etc.

Om Eriks poäng endast är att det är för mycket kritik är jag benägen att hålla med honom. Erik har naturligtvis rätt i att slutresultatet är viktigt, t.ex. att personer verkligen får kontakt med någon denne vill få kontakt med. Det är lite konstigt att man redan efter bara några veckor dömer ut ett system som värdelöst, innan folk ens fått en chans att registrera sig och hunnit leka av sig i systemet. Men dessa system, speciellt Orkut som startade för några veckor sedan, har funnits kort tid så det kan vara svårt att få fram empiriskt material om hur lyckade systemen är.

Här är i alla fall några försök att förklara varför det är rätt och bra med kritik av de sociala systemen.

En kommentar: Personligen tar jag inte Orkut så väldigt allvarligt som denna anteckning kanske gör sken av. Det är möjligt att ingen annan av Orkutanvändarna heller tar det allvarligt, utan de bara leker med systemet.

Jämfört med t.ex. Tribe så har betydligt fler av mina IRL-vänner registrerat sig på Orkut, vilket gör det värt att investera en del tid i systemet. Det är roligt att stöta på gamla IRL-vänner och att upptäcka att min vän X faktisk också är vän till Y, eller vän till en vän. T.ex. vet jag nu att danah boyd är tre steg från mig, dvs hon är vän till en av mina vänners vänner. Skulle hon vara ett snäpp närmre, dvs vän till en vän skulle jag kanske kunna tänka mig att be denne introducera mig för danah. Jag är ett av hennes fans, men det kan jag tyvärr inte visa i Orkut. Se nedan.


Vad jag förstår fungerar datingsystemen ganska bra. Där är syftet med systemet klart uttalat, nämligen att hitta en date/partner. Det som ställer till problem med de nyare och mer generella sociala systemen såsom Friendster och Orkut är att det är svårt att riktigt lista ut vad man ska ha dem till. I Orkut har man skapad profiler och funktioner som gör det möjligt att hitta en kärlekspartner, arbetspartner eller "bara" en vän. Kanske är denna generalitet en av orsakerna till de upplevda problemen med systemet. Om man är osäker på syftet med ett system som bygger på nätverkande (samarbete) kan det bli svårt att använda det.

I Orkut är begreppet "vän" centralt men det är oklart vad det egentligen betyder. Är det "nära vän", "bekant", "har sett någon gång i vimlet"? Detta gör det svårt att använda systemet enligt skaparnas intentioner (givet att man vill använda det seriöst). Min egen operationella definition av en (Orkut-)vän är: någon som jag träffat/träffar privat eller personligt på arbetsplatsen och haft längre diskussioner med. eller haft privata maildiskussioner eller andra URL-möten såsom bloggdiskussioner, mailinglistor etc. Flummiga krog-/festdiskussioner kan vara gränsfall.

Några exempel på konstigheter som kritiseras.

Det är märkligt att man måste vara någons vän för att kunna vara dennes fan. Så fungerar ju sällan vårt vanliga sociala nätverk: Ett fan/idol-förhållande är snarare det omvända förhållandet till vän/vän: man "anmäler" sig som ett fan till ens idol för att denne förhoppningsvis ska bli en vän.

Lika märkligt är fan/fan-förhållanden, t.ex. om jag är fan till X blir det konstigt om X nu också skulle vara ett fan till mig. Tydligen är denna reciprocitet rätt vanlig. Genom att någon anmäler sig som fan till sin "idol" ställer denne en social press på idolen att denne ska bli ett fan i gengäld. Sådan social press är inte bra i ett socialt nätverk, varken i verkliga livet eller i virtuella system. Ett annat exempel är att andra kan se vem som är fan till en viss person, vilket kanske är roligt men frågan är om det är så funktionellt eftersom det kan ytterligare förstärka den sociala pressen.

(Inom bloggvärlden finns till viss del en liknande sociala press genom bloggrullarna: Om någon lägger upp ens blogg i sin bloggrulle kan det kännas som ett tvång att man ska "rulla tillbaka".)

På de listor som visar en persons vänner sorteras de i hur många vänner de har. Detta kan skapa en social press att försöka skaffa så många vänner som möjligt. I stället vore det kanske bättre och mer funktionellt att ha ett fåtal nära vänner som man verkligen kan gå i god för.


Det danah och andra kritiserar är alltså de olika konstigheterna i Orkuts begreppsapparat och/eller hur de implementerats. Detta för att kunna göra bra eller bättre sociala system, utan onödig eller konstlad social press och som verkligen gör det som är syftet med systemet (om det nu finns ett klart uttalat syfte).

Man kan också se kritiken och diskussionerna som ett sätt att förstå hur sociala nätverk faktiskt fungerar: Genom att någon gör ett system som möjliggör, tillåter, förbjuder, förenklar eller försvårar olika saker är det ett utmärkt sätt att fundera kring hur sociala nätverk (IRL eller virtuella) verkligen fungerar. Eller bör fungera.

Kritiken är också en nyttig motvikt till all hype som de sociala systemen tidigare fått i media. Tyvärr är det numera mest kritiska synpunkter man stöter på (inklusive här på hakank.blogg) vilket är lite tråkigt eftersom det finns intressanta möjligheter i sociala program. Orkut, Frienster etc är den första (eller möjligen den andra) generation av system som ingen riktigt vet syftet med eller hur de ska fungera. Det flesta verkar vara överens om att det finns en stor potential i sådana system.

Sedan kan man önska att forskarna var lite mer vetenskapliga i sin kritik och inte röja på som några av dem gör i sina bloggar, inklusive danah. Det har dock börjat skönjas en viss självkritik, t.ex. the danger of blogging as an academic. Genom sitt kändisskap kombinerat med sin alltför kritiska hållning kanske de också påverkar alltför mycket det sociala fenomen de studerar.

Jag förutsätter att de seriösa forskarna även kommer att göra empiriska studier hur bra systemen lyckas med sina mål (i Eriks mening). Vi får se tiden an.


Till sist en Henrik Torstensson: Om du är nyfiken på Orkut men inte har fått någon inbjudan och känner mig, hör av dig så skickar jag en inbjudan.


Se även mina tidigare anteckningar:
Orkut
Danah Boyd
Kritiska röster om Friendster Min Orkutprofil.

Posted by hakank at 10:01 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (2)

januari 31, 2004

Orkut

Jaha, så har man gått med i Orkut (invite only). Det tog mer än en vecka innan jag helt opåkallandes (tack Magnus!) blev inviterad. Nu får vi se hur skoj det blir.

Det är många som skrivit om Orkut. Här är ett axplock.
Google Releases Orkut Social Networking Service
Why Google needs Orkut
Orkut Launch: The Good, The Bad, and the Ugly
Why Orkut Doesn't Work
Uppdatering och naturligtvis danah boyd.

Posted by hakank at 11:47 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (6)

januari 30, 2004

User-Centric Distributed Social Software

Eric Gradman: User-Centric Distributed Social Software är ett alternativ till de "centralistiska" lösningarna av social mjukvara.

For many years email and usenet news constituted the majority of the Internet's use as a tool to facilitate communication among individuals. The last five years have given rise to a number of novel applications in this domain---which has come to be known as "social software." Notable among these are instant messaging systems, weblogs, and services like Friendster and Tribe which exploit the concept of "six-degrees of separation."

These services generally employ centralized client-server architectures. These architectures are failing to adequately scale with the growing user-base. These services do not rely on open protocols; the user-base is fragmented among competing service providers. Users use numerous service providers to get the features they want, but have no easy way to maintain the consistency of their information on each.

This paper summarizes the ever changing state-of-the-art in social software, and presents an alternative to this "service-centric" view of social software. The novel user-centric distributed social software model outlined in this paper overcomes many of the limitations of the current model by drawing from ideas from the Semantic Web.

Posted by hakank at 12:08 EM Posted to Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks

januari 10, 2004

Networking Toolkit: JUNG 1.2 Released

Ny version av Java Universal Network/Graph Framework, JUNG, (version 1.2). Laddas ner härifrån.

Nyheterna i denna version:

Se även JUNG: ett Java-ramverk för graf-/nätverksanalys.

Posted by hakank at 08:28 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

december 17, 2003

Six Degrees of Immunization

Scientific Americal-artikeln 'Six Degrees of Immunization' Strategy Proposed berättar om en strategi för att vaccinera "superspridare" (super-spreaders) av virus.

Reuven Cohen of Bar-Ilan University in Israel and his colleagues note that random immunization programs require a large fraction of the population, typically 80 to 90 percent, be protected in order to stop the spread of disease. Alternatively, if enough information about the network and its connections is known, targeted immunization of the most highly connected individuals--so-called super-spreaders who have the potential to infect a high number of people--can be effective. Unfortunately, such information is difficult to acquire. The researchers instead propose a tactic known as acquaintance immunization. In it, a percentage of the population is selected at random and asked to identify a friend. Those friends, in turn, are vaccinated. According to the team's calculations, because super-spreaders know so many people, there is a high probability that they will be named at least once. As a result, immunization of a much smaller fraction of the population can successfully halt disease transmission. In addition, the authors note that their approach "can be used even before the epidemic starts spreading, since it does not require any knowledge of the chain of infection."
...
Cohen and his colleagues note that the technique is relevant to other types of networks, including terrorist ones.

Andra artiklar om detta:
Vaccinate Thy Neighbor
Uppdatering: Nature: Hub caps could cut vaccine costs

Papret som refereras är:
R. Cohen, D. ben-Avraham and S. Havlin
Efficient immunization strategies for computer networks and populations (PDF), Phys. Rev. Lett. 91, 247901 (2003)

Fler intressanta papers finns på Reuven Cohen publications-sida. Se även Media coverage.

Posted by hakank at 09:02 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

december 06, 2003

Recension av Malcolm Gladwell "The Tipping Point"

Här är en kort recension av Malcolm Gladwells bok The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference.

Huvudtemat i boken är hur man gör en "hit", t.ex. sälja varor, idéer eller förändringar. Författaren kallar det i och för sig hellre "sociala epidemier", möjligen för att epidemier kan ses både positivt och negativt.

Poängen är det ofta inte behövs mer än en liten sak/händelse ("the tipping point") för att en viss sak/fenomen ska bli succé eller för att en trend ska brytas. Det senare exemplifieras med hur New York City bröt sin kraftiga brottsvåg genom rätt små ingrepp: satte åt graffittimålarna och tjuvåkarna på tunnelbanan, som gav som resultat att större brott faktiskt minskade.

Mottot är alltså "En liten tuva kan stjälpa ett stort lass", men det stora problemet är att hitta vilken tuva man ska placera var. Gladwell gör i sin bok en genomgång av olika typer av tuvor och olika typer av lass och lyckas rätt bra med att förklara hur man kan gå till väga.

(Detta kan ses som ett exempel på det som systemdynamiken har pratat om i många år, men jag hittade inte några direkta referenser till detta ämne i boken, inte ens till Peter Senges intressanta 'The Fifth Discipline'. Se t.ex. min lilla beskrivning på Systemdynamik - System Dynamics.)

Det är alltså inte bara kommersiell försäljning som behandlas, vilket jag tycker är en stor fördel. Boken beskriver olika typer av fenomen som på något sätt kan betecknas som sociala epidemier, och ofta är det även med sociala förtecken: höja barns kunskapsnivåer, minska rökning, höja medvetandegraden om sjukdomar etc. Naturligtvis beskrivs även några lyckade reklamkampanjer, konstigt vore det annars.

Boken byggs upp av olika tema (kapitel):

Det finns tre olika typer av personer som är viktiga för spridningen och som i boken exemplifieras av verkliga (men för mig okända) personer.

Dessa tre roller knyts på ett bra sätt in med andra teman som finns i boken. Vad gäller spridning av t.ex. uppfinningar, anser Gladwell att det är nödvändigt att använda personer med ovanstående roller för att sprida budskapet från de tidiga användarna (visionärerna) Innovator och Early Adopters till de övriga användarna Early Majority, Late majority och Laggards. På olika sätt kan och bör Connectors, Salesmen och Mavens förändra budskapet om "produkten" (vad den nu än är) på ett sätt som är aptitligt för de olika typerna av användare. (Detta nämns även i recensionen Recension av Jiawei Han & Micheline Kamber: 'Data Mining - Concepts and Techniques', där jag även gör en hänvisning till The Tipping Point.)


Boken tar upp många exempel på forskning inom många områden, såsom psykologi, sociologi, ekonomi etc, varav en hel del är sådant som jag inte kände till tidigare eller presenterades ur ett annat ljus. Dessa genomgångar är en av de största behållningarna av boken. T.ex. går Gladwell på flera sidor genom forskning vad förskolebarn förstår/inte förstår av Sesame Street, liksom olika typer av kogitiva illusioner. Han går även genom hur stor en organisation bör vara för att fungera informellt och kan fungera optimalt: max 150 personer. Det exemplifieras bland annat med företaget Gore (as in Gore-Tex) och andra typer av grupper. (Se även Gores korta beskrivning om sin kultur på about: culture).


Det sista kapitlet handlar bland annat om hur man ska komma åt problemet med rökning, främst hos ungdomar, där olika teorier och förslag diskuteras och förkastas. Tobaksbolagen får en känga, liksom de mest militanta kritikerna. På olika sätt kopplar Gladwell rökningen till vem och vad det är som egentligen påverkar ungdomar att börja röka. Föräldrarna har - enligt Gladwell - egentligen rätt liten betydelse för denna typ av beteende (föräldrarnas förbud mot rökning ses snarare som en uppmaning att röka!). I stället är det kompisarna ("peers") som utgör den största faktorn samt den påverkan som idealmodellerna utgör.

Begreppen "idealmodell" och "legitimisering av beteende" förekommer på flera ställen i boken. T.ex. en tidningartikel om ett självmord påverkar antalet självmord de närmsta dagarna i ett ganska fast mönster. Men det är inte alla typer av självmord som ökar, utan endast de som utförts på liknande sätt som i tidningsartikeln. Artikeln har s.a.s. "legitimiserat" metoden. (I sin mycket läsvärda bok Influence skriver även Robert Cialdini om detta, och gör en något mer djupare och bredare analys av fenomenet. Jag har skrivit lite mer om Cialdinis bok här.)

Denna mekanism att legitimisera eller "avlegitimisera" olika typer av beteende, försöker Gladwell sedan bygga vidare på för att t.ex. minska rökningen eller medvetandegöra om andra saker, t.ex. bröstcancer och diabetes. I det senare fallet tas som exempel ett lyckat försök där spridningen gjordes via damsalonger.


Slutord
Det är ingen vetenskaplig bok och jag vet inte hur korrekta Gladwells teorier eller unika tankarna egentligen är. Författaren är engagerad i det han skriver om vilket bidrar stort till att göra denna bok till både intressant och läsvärd. T.ex. har han gjort egna (dock inte helt vetenskapliga) experiment för att testa olika teorier. De personer som intervjuats beskrivs medryckande och tillför en trevlig dimension till boken.

Boken lider naturligtvis av popvet-syndromer att blanda hejvilt i de olika kapitlen av journalistiska skäl, vilket gör att det kan bli lite rörigt eller att det tar en liten stund innan man vet vad kapitlet egentligen ska handla om. Vad jag förstår är det en stil han även har i sina tidningsartiklar (se nedan). Oftast funkar det dock mycket bra, och möjligen är det helt enkelt mitt eget fel att jag läser populärvetenskapliga böcker på det sätt jag gör.

På samma sätt som jag tyckte om Vyse bok Believing in Magic: The Psychology of Superstition (se Recension: Stuart Vyse 'Believing in Magic - The Psychology of Superstition') för att den innehåll många olika typer av forskningsresultat i många olika discipliner, tycker jag att Gladwells bok är intressant. Även om exemplen är färre än hos Vyse (och Cialdini) så beskrivs de enkelt och lättförståeligt.

Det är möjligt att det finns bättre böcker om spridning av budskap, men Gladwells "The Tipping Point" är i alla fall en mycket trevlig och informell introduktion till ämnet.


Referenser:
Ett litet urval artiklar av Gladwells artiklar:
The Tipping Point
Connecting the Dots


Se även min blogganteckning Att förutsäga framtiden i efterhand - hindsight bias/creeping determinism där bland annat artikeln "Connecting the Dots" diskuteras.

Posted by hakank at 10:02 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (5)

december 01, 2003

Social software och patent

I New York Times-artikeln Idea for Online Networking Brings Two Entrepreneurs Together diskuteras patent kring social software.

The last few months have brought a flurry of new Web sites devoted to social networking - that is, helping people use friends of friends to do such things as find better dates or more lucrative jobs. Now, as some industry insiders rush to protect their intellectual property in this arena, others are murmuring about an impending patent war that they expect to bring an industry shakeout.

Friendster, one of the better-known social networking sites and, at nine months, one of the oldest, has been joined by sites like Tickle, Zero Degrees, Spoke and Ryze. Spoke, a networking site for salespeople, has boasted that it has 15 pending patent applications, although the applications have not yet been published, and the company has not disclosed details.

Now come Tribe and LinkedIn, sites started last summer, whose owners paid $700,000 in September to YouthStream Media Networks for United States patent No. 6,175,831, also known as the "six degrees patent," which they consider the seminal social networking patent. It covers an online software platform that allows users to build relationship networks.

Posted by hakank at 07:43 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

november 29, 2003

Danah Boyd

I Kritiska röster om Friendster skrev jag bland annat om Danah Boyd (länken funkar i skrivande stund).

New York Times artikeln Decoding the New Cues in Online Society skriver mer om henne och hennes forskning.

Jag rekommenderar också ett besök av hennes bloggar zephoria och connected selves. Hon kommenterar NYT-artikeln i why i study Friendster och NYTimes -> Friendster requests.

Posted by hakank at 09:43 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

november 26, 2003

Hur mobiltelefonerna förändrat våra liv

Via Cell Phone Nation kan man lyssna på ett radioprogram (realplayer) om hur mobiltelefonerna har förändrat samhället och våra liv. Det är ett telefonväktarprogram med funderingar och analyser. Reklampuffar förekommer, men sparsamt.

You can take it with you after all. New rules are in effect that allow you to switch your phone carrier and keep your phone number. Dialing digits "on the go" is now how America works and plays. Staying in touch has never been easier, but it comes with hard choices about how Americans live their lives.

En av deltagarna i programmet är en av de mest kända inom social nätverksanalys: Barry Wellman (vars bok Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities jag inte har läst). Han börjar prata cirka 7 minuter in i programmet.

Posted by hakank at 08:35 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

november 19, 2003

Mer om Social Networking och dess affärsmodeller

VentureBlog-anteckningen 200 Of Reid Hoffman's Closest Friends summerar och diskuterar kortfattat affärsmodellerna för några sociala nätverksapplikationer:

LinkedIn -- subscription (eventually) service to input and manage one's own contacts to search for connections.

Spoke -- deeply integrated enterprise solution extracting contact data from enterprise applications (e.g. Outlook, Notes, etc.) to establish and leverage connections.

ZeroDegrees -- Outlook plugin and related service to input, manage, prioritize and search connections.

VisiblePath -- social networking software engine for prioritizing and understanding connections for integration into traditional enterprise software applications (SFA, CRM, etc.).

Personligen tror jag på själva grundidén med Spoke och VisiblePath, dvs att extrahera ut information om sociala (och liknande) nätverk från olika typer av källor.

Jag håller med en av kommentarerna:
I think VCs are missing the next generation of networking. It's not going to be this stuff - it's going to be the "blogosphere", and that's where I'm putting my energy.


Se även The Technology of the Year: Social Network Applications, Kritiska röster om Friendster och Six degrees of exploitation?.


(Via E M E R G I C.org.)

Posted by hakank at 09:56 FM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks

november 18, 2003

Mer om Lombardi-utställningen

New York Times-artikel om Lombarbi-utställningen: Webs Connecting the Power Brokers, the Money and the World.

I happened to be in the Drawing Center when the Lombardi show was being installed and several consultants to the Department of Homeland Security came in to take a look. They said they found the work revelatory, not because the financial and political connections he mapped were new to them, but because Lombardi showed them an elegant way to array disparate information and make sense of things, which they thought might be useful to their security efforts. I didn't know whether to find that response comforting or alarming, but I saw exactly what they meant.


Se även min tidigare anteckning Mark Lombardi-utställning.

Posted by hakank at 08:36 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

november 17, 2003

JUNG: ett Java-ramverk för graf-/nätverksanalys

JUNG är ett Java-ramverk för att göra analyser av grafer/nätverk t.ex. social nätverksanalysis eller komplexa nätverk (se vidare t.ex. Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion).

På JUNG:s hemsida beskrivs systemet:
JUNG -- the Java Universal Network/Graph Framework -- is a software library that provides a common and extendible language for the modeling, analysis, and visualization of data that can be represented as a graph or network. It is written in Java, which allows JUNG-based applications to make use of the extensive built-in capabilities of the Java API, as well as those of other existing third-party Java libraries.
...
The current distribution of JUNG includes implementations of a number of algorithms from graph theory, data mining, and social network analysis, such as routines for clustering, decomposition, optimization, random graph generation, statistical analysis, and calculation of network distances, flows, and importance measures (centrality, PageRank, HITS, etc.).

Lite mer om JUNG finns på JUNG: Java Universal Network/Graph Framework, bl.a. ett litet exempel hur man använder PageRank-algoritmen (no fancy!). Eventuellt kommer sidan att utökas med vidare exempel och findings.

Posted by hakank at 02:40 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

november 09, 2003

Sociometrisk analys av socialt umgänge

New York Times-artikeln Popular Mechanics beskriver en fallstudie i sociometri (en av föregångarna till social network analysis), nämligen en analys av ett releaseparty i New York. Det görs även en kort historik om sociometri. Partyanalysten är sociologiprofessorn David Gibson.

(Tack Peter för påminnelsen.)


Mer om sociometri finns att läsa t.ex. via denna länksida.

Posted by hakank at 11:21 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (3)

november 05, 2003

Kritiska röster om Friendster

Den senaste tiden har det kommit lite kritiska röster om Friendster och liknande social mjukvara/sajter.

T.ex. Friendster: is the honeymoon over? på den utomordentliga bloggen Many-to-Many:

Articles on Friendster have focused on the tool, the business, Fakesters and the less-than-kind portrayal of Jonathan Abrams. But today, the press took a new twist: they finally critiqued the underlying theoretical model on which Friendster depends.
...
The critique is dead-on. 1) Are friends of friends better partners? 2) Can your friends really do you justice in connecting you to their friends? 3) What happens when that relationship fails?

Ovenstående anteckning är skriven av Danah Boyd (länken funkar tyvärr inte i skrivande stund) som även skrivit papret Reflections on Friendster, Trust and Intimacy (PDF, funkar i skrivande stund). Se även t.ex.Social Network Fragments.


I dag kan man läsa i Why the Friendster bubble 'has peaked - will pop' om investeringsyran kring social software-produkter/sajter, såsom Friendster etc. Grundaren av en av dessa sajter, Friendfinder, säger följande:

"It's a bubble. Social networks have been around for a long time," he says. "Friendster is feeding off the hype. People get excited about joining a network and use it for a couple of months but once they get to know people they'll use other communication like email or IM." He likens it to fads such as weblogging, which has a higher abandonment rate, or flash mobs.

[En aside: Texten "higher abandonment rate" länkar till en artikel om övergivna bloggar 'Blogosphere' to reach 10 million, almost all dead - report. Se även original-rapporten The Blogging Iceberg - Of 4.12 Million Hosted Weblogs, Most Little Seen, Quickly Abandoned.]

Artikeln fortsätter:

"The technology is easy to mimic and very straightforward. The issue is will the hype of trying to get all your friends to join wear out?" A flaw in many of the networks' assumptions, he reckons, is that only a subset of one's friends will ever join a social network site. And at a certain point the networks themselves become redundant. "Once I know you, it's just as easy for me to contact you directly," he says. "A social network is simply a directory."

In other words, Friendster's obsolescence is built-in.
...
"It's a very romantic thing to get everyone in the world on the same network," he says, noting the difference in approach between his company and the techno-utopians. "Some people really want to let the network do our socializing. But once people have met other people, they get on with the rest of their lives."


Jämför detta med min anteckning härom dagen The Technology of the Year: Social Network Applications.

Jag bör nog också tillägga att ovanstående program/system/sajter som går under namnet social software eller social network applications inte är samma sak som social network analysis. Det senare är matematiska metoder för att analysera sociala och liknande nätverk. Däremot utgår de ofta från samma typ av fenomen och relationer, nämligen sociala nätverk. Se alltså även Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion.

Posted by hakank at 11:40 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

november 02, 2003

Ny JASSS ute

Ett nytt nummer av online-skriften Journal of Artificial Societies and Social Simulation finns nu för beläsande. I en tidigare anteckning skrevs en kort presentation av tidskriften

Ett urval:
Social Attitudes: Investigations with Agent Simulations Using Webots av Ivica Mitrovic and Kerstin Dautenhahn
Simulations of Group Dynamics with Different Models av Jürgen Klüver och Christina Stoica
Recension av Dynamic Social Network Modelling and Analysis: Workshop Summary and Papers (recensionen skriven av Sandra Gonzalez)
Sim2Web: an Open Source system for web-enabling economic and financial simulations av Sergio Margarita och Michele Sonnessa.

Posted by hakank at 09:00 FM Posted to Agentbaserad modellering | Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (2)

Mark Lombardi-utställning

I helgen öppnas på The Drawing Center, i New York City, en Mark Lombardi-utställning. Lombardi skapade fascinerande konstverk med olika typer av kopplingar, t.ex. mellan den globala finansmarknaden och terroristorganisationer, och mellan politiker och diverse andra företeelser.

Från The 'Conspiracy' Art of Mark Lombardi
A few weeks after the Sept. 11 terrorist attacks, an FBI agent called the Whitney Museum of American Art and asked to see a drawing on exhibit there. The piece was by Mark Lombardi, an artist who had committed suicide the year before. Using just a pencil and a huge sheet of paper, Lombardi had created an intricate pattern of curves and arcs to illustrate the links between global finance and international terrorism.

Via denna sida finns även en cirka 5-minuters intervju med föreståndaren för utställningen.

New York Times skrev om Lombardi förra veckan i The Sinister Beauty of Global Conspiracies Läs även en lite äldre artikel "Obsessive — Generous" samt min anteckning Mark Lombardi.

Boken Mark Lombardi: Global Networks har nu släppts.

Posted by hakank at 08:35 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

oktober 31, 2003

The Technology of the Year: Social Network Applications

Tidningen Business 2.0 har korat "Social Network Applications" till "The Technology of the Year".

Endast första stycket är tillgänglig för icke-prenumeranter. Artikeln i dess helhet kan dock läsas i denna PDF-fil från ett av de företag som omnämns i artikeln, Spoke Software. Andra applikationer som nämns är Visible Path, Friendster och LinkedIn.

Call them social network applications computer programs that analyze networks of people, their contacts, and even their ideas. The programs do everything from helping salespeople generate leads to ferreting out connections among criminals to matching people in sprawling corporations with other folks in-house who are working on similar projects. Social networking applies the power of the network to one of the most fundamental problems in all of business: finding the person who has the critical information you need, right when you need it. That s why Business 2.0 has selected social networks as our Technology of the Year for 2003.


Relaterad information finns i kategorin Social Network Analysis/Complex Networks.

Posted by hakank at 05:44 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

oktober 29, 2003

Fler grafiska relationsvisare

I Författarkopplingar och andra kulturrekommenderare skrevs om gnod som visar grafer över närhetsrelationer mellan olika författare, artister etc.

TouchGraph har skapat liknande system:
google browser
Amazon browser.

Applikationerna kräva Java.

En jag upptäckte för en stund sedan för bloggar var på BlogStreet, nämligen BlogStree Visual Neightborhood, som också använder TouchGraph. Exemplet visar grannarna till hakank.blogg. Det finns även en BlogStreet Profile med icke-grafisk information om grannar och sådant.

Det kan ta en liten stund för sidorna att komma upp.

Posted by hakank at 10:17 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (4)

oktober 27, 2003

Intressanta papers från senaste Complexity Digest

Den senaste Complexity Digest pekar till flera intressanta (allmänt tillgängliga) papers/artiklar:

Pattern Excitation-Based Processing: The Music of The Brain av Lev Koyrakh
Hierarchical Organization In Complex Networks av Erzsebet Ravasz, Albert-Laszlo Barabasi
How to search a social network av Lada A. Adamic, Eytan Adar
Analysis of Norms Game in networked societies av Pawel Sobkowicz
2003 World Rock Paper Scissors Championship
Complex Systems In Biomedicine (PDF) av S. Wuchty, E. Ravasz & A.-L. Barabási
Self-organized Model for Modular Complex Networks : Division and Independence av D.-H. Kim, G. J. Rodgers, B. Kahng, D. Kim
Scale-Free And Hierarchical Structures In Complex Networks (PDF) av A.-L. Barabási, Z. Dezs, E. Ravasz, S.-H. Yook & Z. Oltvai

Posted by hakank at 01:12 EM Posted to Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks

Organisationer i kris

Santa Fe-papret The Organization of Responsiveness: Innovation and Recovery in the Trading Rooms of Lower Manhattan (PDF) av Daniel Beunza och David Stark studerar hur organisationer arbetar i krissituationer och vad som kännetecknar effektiva och robusta organisationer.

Från introduktionen:
In this essay we examine a trading room that was damages in the Septemner 11th attack on the Worlds Trade Center (WTC). The trading room, part of a major international investment bank was located in the World Financial Center directly adjacent to the WTC. On the evening of September 11th, the management team of the trading room regrouped in an emergency facility in New Jersey and estimated that it would take 3 weeks to 3 month to resume operations. Yet only 6 days later, when equity markets re-opened on September 17th, they we trading again. What king of organization made such recovery possible? What did the crisis reveal about the social practices and the technological tools of trading? And what re the implications of the organizational bases of innovation and responsiveness for the broader recovery of Lower Manhattan?

Abstract
What is the organizational basis of responsiveness under conditions of crisis? In this essay we examine a trading room that was damaged in the September 11th attack on the World Trade Center (WTC). What did the crisis reveal about the social practices and the technological tools of trading? Drawing on ethnographic field research prior to September 11th, we show how the heterarchical (as opposed to hierarchical) organization of the trading room contributed to innovation on an ongoing basis. Drawing on our subsequent observations in the relocated trading room and focus group discussions with executives in other WTC financial firms, we show that similarly heterarchical features contributed to innovation in response to crisis. Under conditions of radical uncertainty, one cannot know in advance what resources one will need, or even know in advance what might be a resource. Laterally distributed intelligence and a tolerance of multiple registers of valuation and interaction provide generative structures of resourcefulness where the replicative redundancy of contingency planning confronts its limits. We conclude with a brief discussion of the implications of our findings on innovation, location, and responsiveness for the changing urban geography of finance and the redevelopment of Lower Manhattan.

Keywords:robustness, organizational theory, heterarchy, contingency planning, socio-technical networks

Posted by hakank at 08:18 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

oktober 24, 2003

Six Degrees of Separation -- The Movie

I dag (natten till lördag) på SVT1 klockan 00:45-02:35 visas filmen Six Degrees of Separation (under namnet "Ett oväntat besök") som bygger på John Guares teaterpjäs "Six Degrees of Separation" som innehåller det berömda begreppet "Six Degrees of Separation" som innebär att vi kan nå "alla människor på jorden" inom 6 steg (vän till en vän till en vän till ...). Som jag bara måste se, filmen alltså.

Mer om forskningsområdet som analyserar denna typ av fenomen finns att läsa i Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion samt i kategorin Social Network Analysis/Complex Networks

Posted by hakank at 07:23 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

oktober 01, 2003

Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären

Nedanstående text är från introduktionen tilll Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären.

Ända sedan jag började blogga för några månader sedan har jag tänkt att göra en social nätverksanalys (Social Network Analysis, SNA) av den svenska bloggosfären, dvs analysera bloggarna utifrån sociala begrepp som centralitet, influens, auktoritet, "mäklarroller" etc. Det började som en liten övning inom SNA, men sedan har jag tyckt det är uppriktigt intressant och troligen skulle tillföra något viktigt till forskningen om bloggarna.

Ett sådant projekt är stort och kräver mycket mer tid än vad jag har inom överskådlig framtid. Ett alternativ är att någon (t.ex. en snäll mecenat) betalar mig så att jag kan göra undersökningen själv. Fler mecentater, tack! :)


Häromdagen beslöt jag mig för att, i stället för att själv göra en sådan undersökning, göra en övergripande beskrivning av projektet och se om någon annan/andra är intresserad av det. Projektet kommer att kräva en hel del programmerande, tid och tålamod, samt kunskaper om SNA-metoderna.

Möjligen kan det vara lämpligt för någon som ska skriva en akademisk uppsats.

Vad jag förstår finns ingen sådan undersökning gjord för svenska bloggare, och jag känner inte heller till någon motsvarande för någon annan typ av bloggsamhälle. Det senare bör dock undersökas.

Markering:
Jag kommer alltså inte själv kunna lägga ner speciellt mycket tid på projektet, möjligen vara till hjälp och rådgivare i den inledande analysfasen med tips och åsikter samt i själva dataanalysen, om sådan hjälp är önskvärd. Naturligtvis kommer jag gärna även med glada tillrop. Men programmering, projektledning/-drivande, synkning etc kommer jag inte ha tid till.


Min förhoppning är att (om det nu inte träder fram någon mecenat) någon säger: Jättebra förslag, det gör jag gärna som en del i min forskning eller hobbyprojekt, och sedan snabbt övertar utvecklings-, synk- och projektledaransvaret.

Jag redogör inte för de specifika SNA-begreppen. För en mycket kort översikt och litteraturtips om SNA, se min Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion.

Notera att denna sida innehåller information om både Social Network Analysis (ett ämne tillhörande "matematisk sociologi") och analys av komplexa nätverk (en mer gränsövergridande teknik, ursprungligen uppfunnen av personer med främst bakgrund inom fysiken). T.ex. tillhör begreppet "power law" (som jag skrivit en del om) traditionellt området komplexa nätverk och inte SNA, liksom böckerna skrivna av Barabasi, Duncan Watts samt Buchanan. Det är alltså två olika analysmetoder och båda är mycket intressanta.

Det föreslagna projektet bör dock koncentrera sig på SNA.


Här är alltså projektförslaget: Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären.

Posted by hakank at 10:16 EM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (3)

september 10, 2003

Recension av Mitchell Waldrop: Complexity

Detta är en liten recension av Mitchell Waldrop: Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos.


En av anledningarna till att jag började läsa böcker inom komplexitetsteori (emergensteori, självorganiserande system etc) är att jag har velat få en historisk bakgrund till forskningen kring komplexa nätverk. De böcker jag läst i detta ämne har berättat väldigt lite om det som föranledde forskningen, t.ex. det man forskade kring på Santa Fe Institute där Duncan Watts och Steven Strogatz var när Watts skapade sin inspirationgivande teori om komplexa nätverk.

När jag läste Johnsons Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software blev jag lite besviken eftersom jag inte hittade så många direkta sådana kopplingar; boken är definitivt intressant att läsa av andra skäl, om inte annat för att den är rätt mycket nyare än Waldrops bok.

Waldrops berättar historien om just Santa Fe Institute, från historien bakom grundandet av institutet fram till någon gång 1992 då bokens gavs ut. Det beskrivs lättsamt hur många av nyckelpersonerna kom till institutet, var de gjorde innan och vad de gjorde under Santa Fe-tiden. Tyvärr slutar boken 1992, men det är ju inget att skälla på boken för. Han har kritiserats för att i princip enbart beskriva Santa Fe-folket, men det gör också att boken har fått en naturlig ram att skriva kring. Waldrop nämner också, om än parentetiskt, andra personer än de som besökt Santa-Fe.

Boken är skriven som en väldigt lång tidningsartikel, med anekdoter, utdrag från intervjuer av och lite citat från böcker/artiklar skrivna av huvudpersonerna. Det finns ett par huvudspår personifierade av Brian Arthurs forskning om ekonomi, John Hollands forskning om liv via genetiska algoritmer, Stuart Kauffmans om booleanska nätverk och självorganisation, Chris Langton om cellulära automater och artificiellt liv etc, samt hur deras teorier befruktar varandra. En av bokens standardansatser är att beskriva den ensamme forskaren som plötligt upptäcker att han inte är ensam om sina märkliga fundering om världen. Kanske lite väl programmatiskt men det funkar.

Det är mycket fascinerande att läsa boken, inget snack om det, men tyvärr ger den ibland ett splittrat intryck och jag förstår inte riktigt hur kapitelindelningen är gjord. Tydligen har James Gleicks bok Chaos varit ett stilistiskt föredöme, och jag har samma kritik mot Gleicks bok: rörig men beskriver ett mycket fascinerande ämne.

Informationen som ges i 'Complexity' är bra och intressant. Waldrop klarar rätt bra av att populärt förklara de olika begrepp som finns inom området: självorganisation, emergenta fenomen, artificiellt liv, genetiska algoritmer, cellulära automater etc. Troligen beror det på att han oftast använder forskarnas egna förklaringar, och metaforer och inte försökt skapa egna (krystade) förklaringar.

Man kan också notera att det inte finns en enda förklarande bild eller fotografi i boken. Det är synd, eftersom vissa begrepp skulle (trots allt) må bra av lite kompletterande bilder.

Personligen fick jag också reda på en massa kopplingar mellan olika forskningsområden jag inte haft klart för mig tidigare. Se t.ex. min blogganteckning Data mining, machine learning och emergens häromveckan.


Några kapitel som (positivt) står ut är det första kapitlet (om Brian Arthur) samt de två näst sista kapitlen om Doyne Farmer (en ständigt uppdykande personlighet!) respektive funderingarna vad emergensteorin kan ha för konsekvenser för "världen". Båda dessa kapitel kändes faktiskt som om de skulle vara lämpade som avslutningskapitel. I flera kapitel känns det dock som tomgångskörning och innehöll lite onödiga utvikningar. T.ex. när det berättas om Langtons olycka som gjorde honom förlamad i flera månader och beskrivs rätt långdraget över flera sidor. Fast på något sätt lyckas Waldrop ändå att få in det som ett viktigt led i Langtons utveckling av sina teorier.


På det hela taget är jag mycket nöjd med Waldrops bok och vill gärna rekommendera den till någon som är intresserad av komplexitet och emergenta fenomen. Eftersom den är lite gammal bör man dock komplettera med andra böcker.

Nå, har jag då fått reda på vad jag ville om relationen mellan emergensteorin och komplexa nätverk? Kanske inte fullt ut, men jag ser inte längre komplexa nätverk som en helt-plötsligt-uppdykande idé hos Duncan Watts eller Albert-Laszlo Barabasi, utan mer som en del i en längre och större forskningstradition.


Lite mer om vad jag skrivit om komplexitet (etc) finns i anteckningarna som finns i Dynamiska system. Se även anteckningarna i Social Network Analysis/Complex Networks.

Posted by hakank at 02:12 EM Posted to Agentbaserad modellering | Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks

september 01, 2003

Alla Connections-artiklar kommer online

Connections, som är den officiella tidskriften för organisationen International Network for Social Network Analysis (INSNA), håller på att läggas ut elektroniskt. Många artiklar saknas fortfarande, men arbetet med inscanning av äldre nummer har tydligen påbörjats.

Det finns nu också ett index över samtliga publicerade artiklar.

Posted by hakank at 09:33 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 28, 2003

Data Mining the Amazon

Mer om konst och sociala nätverk (jämför med Mark Lombardi).

Från You like Bush? You must be a nu-metal fan :

Angie Waller is a Los Angeles based artist whose latest work is a small book called Data Mining the Amazon. What Waller has done is to study the "Customers who bought this, also bought... " sections on Amazon.com and come up with a compilation of information that makes you chuckle and raise eyebrows in equal measure.

This whole process is called "data mining" and Waller uses it very cleverly to amuse and irritate. She herself admits that she does buy things that are recommended to her on these lists, but also revels in the fact that she can create an absurdly illogical profile that triggers "a flashing red light at some corporate headquarters causing a database to shut down and an internal investigation". I imagine you could do this if you bought a book by David Aaronovitch and an album by the Cheeky Girls.


Mer om boken, inklusive några bilder, finns på www.couchprojects.com.

Posted by hakank at 10:02 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 25, 2003

Steven Strogatz om det amerikanska strömavbrottet

I How the Blackout Came to Life skriver Steven Strogatz om det amerikanska strömavbrottet.

With so much focus on the Ohio energy firm whose lapses may have triggered the blackout of 2003, it's been hard to remember that the real question is not how it started, but why it spread so far and so fast. Rather than tackle that question head-on, most commentators have reached for the usual metaphors: it was a chain reaction, a cascading failure, a domino effect. All of these are borrowed from the physical sciences. Maybe a better way to look at it is in biological terms.

Boken som nämns i slutet är Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order.

Se även Barabasi om det amerikanska strömavbrottet.

Posted by hakank at 07:10 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Tango och sociala nätverk

Individualistic networks and networking individuals in Tango Argentino av Celine Kuttler och Ralf Blossey.

Abstract:
We have performed a simulation study of the social network arising from dancing partner selection in Tango Argentino. Tango Argentino is a famous intellectual dance which combines individualistic behaviour with consensual social rules, generating complex patterns of network behaviour in time. We quantify these patterns by time-dependent degree distributions and clustering coefficients for the network structure, and by monitoring the evolution of the individual dancers skill. In particular, we have investigated how successful new dancers are in entering the network under the promotion of established network members. Our approach allows us to predict the success of mentoring in a social network.

Posted by hakank at 06:47 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 24, 2003

DM Review-artikel om sociala/komplexa nätverk

I DM Review-artikeln The Link is the Thing, Part 1 skriver Richard Hackathorn om sociala / komplexa nätverk med sikte på att analysera tunga datasystem ("enterprise systems").

This article suggests a new approach to analyzing enterprise systems using the "small-world" property of complex systems. Based on recent research, this property is found in a diversity of situations and leads to several surprising conclusions and tactics for managing complex systems. Part 2 of this article will outline a methodology, called Associative Link Analysis, which exploits this approach within the enterprise data warehousing environment.

Det finns även en sida The Link is the Thing Article & Associative Link Analysis med bakgrundsinformation, mest länkar till böcker, system och papers.

Posted by hakank at 11:09 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 23, 2003

Networks and Netwars - och andra böcker från RAND

Boken Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, redigerad av John Arquilla och David Ronfeldt, handlar om "nätverkskriget" och finns att ladda ner som en massa PDF-filer. Amazon-länk.

Summary:
The fight for the future is not between the armies of leading states, nor are its weapons those of traditional armed forces. Rather, the combatants come from bomb-making terrorist groups like Osama bin Laden's al-Qaeda, or drug smuggling cartels like those in Colombia and Mexico. On the positive side are civil-society activists fighting for the environment, democracy and human rights. What all have in common is that they operate in small, dispersed units that can deploy anywhere, anytime to penetrate and disrupt. They all feature network forms of organization, doctrine, strategy, and technology attuned to the information age. And, from the Intifadah to the drug war, they are proving very hard to beat.

Även Swarming and the Future of Conflict av samma författare kan vara intressant att kika på. Amazon-länk.

Det finns flera andra RAND-böcker online via www.rand.org/publications.

Posted by hakank at 02:03 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 21, 2003

Microsofts egen sociolog

I Microsoft's in-house sociologist intervjuas Marc Smith, Microsofts "in-house sociologist". Det talas om usenet, spam, NetScan, sökmaskiner etc.

På Smiths hemsida finns lite dokument att ladda ner. Han är editor till boken Communities in Cyberspace.

Posted by hakank at 10:07 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 20, 2003

SNA blogg

Lite mer om Social Network Analysis.

Jag har ju glömt att skriva om bloggen Networks, Complexity, and Relatedness av Patti Anklam.

Presentationen av bloggen är Inquiry and learning into social networks, social network analysis, and the relationships among people and systems in complex organizations and networks.

Posted by hakank at 07:58 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Mark Lombardi

Mark Lombardi är en konstnär som jag inte känner till annat än det lilla jag sett på nätet och då i samband med Social Network Analysis. Det speciella med Lombardi är att han gör "hand-optimerade" sociala nätverk. Se några exempel här.

Lombardi säger själv i en liten presentation:
In 1994 I began a series of drawings I refer to as "narrative structures." Most were executed in graphite or pen and ink on paper. Some are quite large, measuring up to 5x12 feet.

I call them "narrative structures" because each consists of a network of lines and notations which are meant to convey a story, typically about a recent event of interest to me like the collapse of a large international bank, trading company, or investment house. One of my goals is to map the interaction of political, social and economic forces in contemporary affairs.

En googlesök på "Mark Lombardi" ger fler länkar.

Det ska komma en bok om Lombardi (i oktober enligt Amazon): Mark Lombardi: Global Networks.

Posted by hakank at 07:49 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Journal of Computer Mediated Communication

Journal of Computer Mediated Communication (JCMC) har en special issue om Internet Networks: The Form and the Feel.

Väl värd att bläddra i, liksom äldre nummer, t.ex. Electronic Networks and Democracy.

Artiklarna i det senaste numret är:

Under rubriken also in this issue:

Posted by hakank at 07:23 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 19, 2003

Mer om smittsamma gäspningar - och skratt

Lite mer om smittsamma gäspningar finns i One Good Yawn Is Worth Another.

Robert Provine som nämns i artkeln har tydligen skrivit en bok om Laughter (här är Amazon-länken). En liten intervju med Provine finns här

Posted by hakank at 10:47 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Barabasi om det amerikanska strömavbrottet

Albert-Làszlò Barabasi skrev häromdagen om det amerikanska strömavbrottet i We're All on the Grid Together.

Something will be inevitably missed, however, during all this finger-pointing: this week's blackout has little to do with faulty equipment, negligence or bad design. President Bush's call to upgrade the power grid will do little to eliminate power failures. The magnitude of the blackout is rooted in an often ignored aspect of our globalized world: vulnerability due to interconnectivity.
..
Cascading failures are common in most complex networks. They take place on the Internet, where traffic is rerouted to bypass malfunctioning routers, occasionally creating denial of service attacks on routers that are not equipped to handle extra traffic. We witnessed one in 1997, when the International Monetary Fund pressured the central banks of several Pacific nations to limit their credit. That started a cascading monetary failure that left behind scores of failed banks and corporations around the world.
..
Most failures emerge and evaporate locally, largely unnoticed by the rest of the world. A few, however, percolate through our dense technological and social networks, hitting us from the most unexpected directions. Unless we are willing to cut the connections, the only way to change the world is to improve all nodes and links.

I sin bok Linked har Barabasi skrivit mycket mer om dessa fenomen (komplexa nätverk). Se även Amazom-länk.

Posted by hakank at 09:38 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 12, 2003

Agent-baserad modellering - simuleringar av emergenta fenomen

Tidigare har jag skrivit om komplexa nätverk, lite om emergenta (självorganiserande) fenomen, se t.ex. vissa av mina anteckningar i kategorin Dynamiska system.

Just nu kollar jag in agent-baserad modellering (agent based modeling), som är ett sätt att modellera bland annat sådana fenomen. Nedanstående är en liten länkdump och kommentarer.

Ett av de systemen som jag ofta använder för att "leka med" sådana simuleringar är NetLogo. Fördelen med NetLogo, jämfört med andra (såsom de utomordentliga Swarm och RePast, som egentligen är mer kompetenta) är dels att det finns en massa färdiga exempel (cirka 120 följer med paketet), dels - och kanske framförallt - att det är mycket enkelt att skapa en Java-applet av simuleringen. Möjligen ska man använda Swarm, Repast eller andra system för att göra professionella simuleringar, men NetLogo är rackarna bra att prototypa med. NetLogo använder en variant av Logo, ett Lisp-inspirerat språk, vilket kan medföra vissa inkörningsproblem, och tyvärr är dokumentationen inte helt uttömmande.

Här är några av de simuleringarna jag rekommenderar att man först tittar på. Har man läst lite böcker om komplexa nätverk känner man nog igen det mesta.

Samtliga sidor har en rätt bra introduktion som förklarar fenomentet och vad som händer i simuleringen. Själva simulerings kör man via länken "Run Xxxxx in your browser". På simuleringssidan finns även källkoden (skrivit i ett Logo-liknande språk).
För samtliga simuleringar gäller det att först klicka på "Setup" och sedan på "Go". För att stoppa simuleringen: klicka på Go igen. Om man har ändrat parametrar måste kan klicka på Setup och sedan Go, vissa parametrar kan man ändra i realtid.

Hör av dig om du har några problem eller andra kommentarer kring NetLogo. Jag har suttit en del med detta och kan kanske hjälpa till.


En fullständig lista på modeller att leka med finns i Models Library. Samtliga dessa följer med utvecklingsversionen av programmet. som kan laddas ner via detta formulär. Det finns även Community Models.

Böcker då, finns det inga böcker att läsa om detta? Ah, roligt att du frågade!

Tyvärr finns det rätt få böcker skrivna specifikt om agentbaserad modellering. Några böcker som jag tycker är bra och med flera exempel är


En sista not: Tyvärr har jag inte hittat något riktigt bra system som simulerar kompelxa nätverk av den typ Watts/Strogatz/Barabasi/andra har studerat. T.e.x har RePast en del sådana funktioner och Indigo har även lite skoj saker, men inte tillräckligt kraftfulla för att vara riktigt användbara.

Någon som vet något sådant system? Det får gärna vara skrivet i Java, men det är absolut inget krav.

Posted by hakank at 11:54 FM Posted to Agentbaserad modellering | Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks

Applåder och panik

Två intressanta exempel på mycket vanliga sociala emergenta (självorganiserande) fenomen är applåder och panik.

Applåder
Min husgud Barabasi har varit med att forska kring applåder. Se mer på The Sound of Many Hands Clapping (The rhythmic applaude page). Bland annat finns där deras Nature-artikel Self-Organizing in Albert Hall (PDF), lite länkar till tidningsartiklar samt ljudexempel.

Panik
En sajt som undersöker panik-fenomenet ur ungfär samma perspektiv är Panic: A Quantitative Analysis. Nature-artikeln Simulating dynamical features of escape panic (PDF) är väl värd att läsa. Flera artiklar finns även att läsa, liksom referenser och exempel på stora paniska katastrofer.

Speciellt intressant är att de har skrivit en simulator för detta som man kan ladda ner om man fyller formuläret under "SOFTWARE download source code" (från menyn till vänster). Det är ett C-program, med källkod och färdiga exekutabler för Linux. Jag vet dock inte hur enkelt det är att porta till Windows eller Mac. Det är lite roligt att kika på.

En holländsk RealPlayer-fil, där bland annat en av författarna, Tamás Vicsek pratar (tack och lov på engelska) om panik-fenomenet, finns på http://www.vpro.nl/rmstreams.db?3667190.
[Möjligen fungerar det inte att klicka direkt på länken. Kopiera i så fall länken till din RealPlayer-spelare.] Vicsek har skrivit en hel del andra skojiga artiklar om liknande fenomen, vilka se.


[Väl värd att läsa är också Parasitic Computing där Freeh, Barabasi , Jeong och Brockman skriver om det märkliga ännet parasitiska beräkningar, eller vad det nu kan heta på svenska. Är detta månne ett sätt att skapa en egen liten intelligens på Internet?]

Posted by hakank at 10:39 FM Posted to Agentbaserad modellering | Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 08, 2003

Six degrees-projektet avslutat

I Six Degrees Experiment Proves It's a Small World berättas om experimentet Six Degrees som nu är avslutat.

It really is a small world. The idea that there are only six degrees of separation -- only a handful of people between you and anyone else in the world -- holds true on the Internet, researchers said on Thursday.

På den gamla projektsajten står nu:
Dear Visitor,

Our first Small World experiment is now complete and results will soon be available.

Our new and improved version of the experiment is now online at http://smallworld.columbia.edu.

Den nya sajten, http://smallworld.columbia.edu/ innehåller ännu inte så mycket om själva resultatet.

Troligen kommer det att skrivas en hel del om detta den närmsta tiden. För senare nyheter se gärna googles newssökning "six degrees". Glöm inte att sortera på datum.

För lite bakgrund, se gärna min översikt Social Network Analysis och Complex Networks.


Uppdatering
Saker som jag har hittat lite senare:

Papret som skrivits om projektet heter An Experimental Study of Search in Global Social Networks, skrivet av Peter Sheridan Dodds, Roby Muhamad och Duncan Watts. För den som, till skillnad från mig, är prenumerant på Science finns det att ladda ner här. Förhoppningsvis dyker det upp på något öppet ställe snart. Uppdatering 2: Dokumentet finns här. Se även Supplementary material.

Nature: More than six degrees separate us.
Scientific American: E-mail Study Corroborates Six Degrees of Separation
National Geographic News: Six Degrees of E-mail Separate Wired World?
New Scientist: Email experiment confirms six degrees of separation
HeraldNet: Reaching someone takes only six clicks .

Posted by hakank at 08:07 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 04, 2003

Six degrees of exploitation?

I dagens Wall Street Journal ska det finnas en artikel Six degrees of exploitation? som handlar om följande (summering från Corante.

Discusses new software programs being developed to help companies mine, analyze and use the professional relationships of their employees. "The programs scan workers' contacts from their computerized address books, instant-message buddy lists, electronic calendars and e-mail correspondence [and] then make maps of all the relationships they find among the employees and all their contacts," says the Wall Street Journal. The goal: "to identify people within the company who have potentially useful contacts elsewhere and could make a personal introduction, say, linking a salesperson with a potential customer, an attorney with a prospective client or a fund-raiser with likely donors." Two companies selling such services: Visible Path and Spoke Software.

Man länkar till Wall Street Journal-artikeln här, men det är endast för prenumeranter, och en sådan är jag inte.

Är det någon som läst artikeln och kan referera mer?

Länkar till de två företagen som nämns sist i summeringen: Visible Path, Spoke Software.


Efter lite letande hittade jag en annan artikel om dessa två företag New breed of software maps our interconnections .

Förutom en hel del hype finns det kritiska röster:
Consultants like Krebs also wonder whether such software is truly able to detect nuances in people's relationships or prompt them to share valuable resources with someone they don't know well.

"Like crooks keep two sets of books, I think people are going to keep two sets of Outlook files," Krebs said of the popular e-mai.

Valdis Krebs forskar själv inom social network analysis och finns att beläsa på www.orgnet.com. Även Bernardo A. Huberman (hp information dynamics) nämns i artikeln.

Posted by hakank at 07:35 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 01, 2003

Nya First Monday ute

Det senaste numret av First monday innehåller

Posted by hakank at 08:04 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juli 31, 2003

Topology of the World Trade Web

Ett annat paper om komplexa nätverk.

Topology of the World Trade Web av M. Angeles Serrano och Marian Boguna.

Abstract:Economy, and consequently trade, is a fundamental part of human social organization which, until now, has not been studied within the network modelling framework. Networks are mathematical tools used in the modelling of a wide variety of systems in social and natural science. Examples of these networks range from metabolic and cell networks to technological webs. Here we present the first empirical characterization of the world trade web, that is, the network built upon the trade relationships between different countries in the world. This network displays the typical properties of complex networks, namely, scale-free degree distribution, the small world property, a high clustering coefficient and, in addition, degree-degree correlation between different vertices. All these properties make the world trade web a complex network, which is far from being well-described through a classical random network description.

Posted by hakank at 03:59 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Emergens i online-auktioner (Barabasi)

I Emerging behavior in electronic bidding av bl.a. Barabasi undersöks elektroniska auktioner, bl.a. eBay. Man har funnit power-law-beteende i budgivningsbeteendet, vilket här innebär att några få spelare domininerar, och därmed påverkar, budgivningarna.

Abstract: We characterize the statistical properties of a large number of agents on two major online auction sites. The measurements indicate that the total number of bids placed in a single category and the number of distinct auctions frequented by a given agent follow power-law distributions, implying that a few agents are responsible for a significant fraction of the total bidding activity on the online market. We find that these agents exert an un-proportional influence on the final price of the auctioned items. This domination of online auctions by an unusually active minority may be a generic feature of all online mercantile processes.


Uppdatering: Upptäckte något senare att Nature skriver kort om detta i Auctions made more efficient. Huvuddelen av artikeln handlar om ett sätt att optimera auktioner.

Posted by hakank at 03:52 EM Posted to Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks

juli 29, 2003

Swingens lilla värld, och delfinens

En annan Nature-artikel Swing era was a very small world handlar om att swingmusikerna var kopplade i en "small world"-värld.

...The pair find that the swing big band era had the same 'small world' property as friendship networks, movie actors and scientific collaborations. Any individual can be connected to any other in the network by a surprisingly small number of steps.

Det berättas även man kommit fram till att delfiner simmar i "små världar":

Lusseau concludes that the dolphin swim-buddy network features about five degrees of separation. It is also very robust. Unlike jazzers or scientists, only a few dolphins have very few connections: most have an intermediate number. Lusseau thinks this helps to hold the community together even if the highly connected hubs die. He calculates that the network would remain cohesive even if a third of the population were wiped out.

Originalartiklarna: Community Structure in Jazz och The emergent properties of a dolphin social network.

Posted by hakank at 04:41 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Smittsamma gäspningar

I Nature-artikeln Kind people catch yawns berättas om en undersökning om hur gäspningar smittar och varför. Möjligen är det ett synkningsfenomen.

Self-aware or empathetic people are more likely to catch the yawns, say US researchers.
Contagious yawning is known to be more than coincidence. Studies have shown that 40-60% of people who watch videos or hear talk about yawning end up joining in.
...
This makes evolutionary sense, agrees Ronald Baenninger, who has studied yawning at Temple University in Philadelphia, Pennsylvania. Contagious yawning may have helped our ancestors to coordinate times of activity and rest. "It's important that all group members be ready to do the same thing at the same time," Baenninger says.

Posted by hakank at 04:23 EM Posted to Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks | Social Network Analysis/Complex Networks

Smittsamma gäspningar

I Nature-artikeln Kind people catch yawns berättas om en undersökning om hur gäspningar smittar och varför. Möjligen är det ett synkningsfenomen.

Self-aware or empathetic people are more likely to catch the yawns, say US researchers.
Contagious yawning is known to be more than coincidence. Studies have shown that 40-60% of people who watch videos or hear talk about yawning end up joining in.
...
This makes evolutionary sense, agrees Ronald Baenninger, who has studied yawning at Temple University in Philadelphia, Pennsylvania. Contagious yawning may have helped our ancestors to coordinate times of activity and rest. "It's important that all group members be ready to do the same thing at the same time," Baenninger says.

Posted by hakank at 04:23 EM Posted to Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks | Social Network Analysis/Complex Networks

juli 27, 2003

Journal of Artificial Societies and Social Simulation

Journal of Artificial Societies and Social Simulation är en mycket intressant (öppen) tidskrift som utkommer fyra gånger per år. Den innehåller papers om simuleringar av sociala system och teorier såsom sociala och komplexa nätverk, organisationer, undersökningar av sociologiska, politiska, ekonomiska och spelteoretiska teorier, samt även mer metodologiska betraktelser över sådana simuleingar. Det finns även längre och penetrerande recensioner av böcker i relaterade ämnen.

Några exempel på vad man kan läsa här:


Det är bland annat denna tidskrift som gjort mig storligen intresserad av agent-baserad modellering (agent-based modeling, ABM) som är en av teknikerna för att undesöka sociala och andra komplexa adaptiva system, t.ex. synkronisering och självorganisation i biologiska system.

Det är för övrigt just ABM som jag just nu håller på att kolla in, och det finns mycket att läsa, lära och programmera i ämnet. En liten drapa om mina findings kan nog förväntas inom några veckor, förevisande även några simuleringar (andras och kanske några egna).

Posted by hakank at 09:32 FM Posted to Dynamiska system | Social Network Analysis/Complex Networks

juli 24, 2003

Namngivning av barn

Även hur vi döper barn är ålagd power-law (se nedan för referenser).

Se vidare Nature-artikeln Baby names a game of chance och Australian Broadcasting Company Online-artikeln Baby names drift like genes. Originalrapporten är Drift as a mechanism for cultural change: An example from baby names (PDF).

En annan forskare (matematiker) refereras i Nature-artikeln: Many social phenomena that arise by chance follow power laws, agrees mathematician Geoff Rodgers of Brunel University in Uxbridge, UK. He has shown how the herding behaviour of stock-market traders can make certain shares vastly more popular than the majority. "In the stock market, people don't discriminate between a good rumour and a bad one," he says.

(För den nyfikne, se även Geoff Rodgers publikationslista, där finns en del papers om liknande fenomen.)

Mer om power-laws finns t.ex. här:

Posted by hakank at 09:36 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juli 17, 2003

Biologiska klockor påverkas av hjärnans temperatur?

The Brain's 'Timex': Biological Clock More Influenced By Temperature Than Light

Taken together, Herzog's findings indicate that, to avoid jet lag on our next trip to Paris, we should be sure to see the dawn while keeping our brains cool. Future work might lead to a better understanding of what changes brain temperature and why.

Jag hoppas att resultatet kommer att vara till större nytta för mänskligheten än att endast bota jet lags.


I boken Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order skriver Steven Strogatz mer om biologiska klockor och andra typer av synkroniseringsfenomen.

Posted by hakank at 09:18 FM Posted to Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks

juni 27, 2003

Ännu en SNA-sajt

SPIDER (Social Psychology of Information Diffusion -- Educational Resources) är en rätt ny länksajt om Social Network Analysis, komplexa nätverk, informationsspridning etc och har i dagarna blivit kraftigt uppdaterad. Sajten presenteras på följande sätt:... Spider, a website of links and article/book reviews (below) relating to the spread of culture, information, and even diseases, maintained by Alan Reifman.

Några länkar i högen: Baconizer som söker efter "kortaste köpvägen" mellan två böcker på Amazon (via "People who bought...."), Barry Wellmans hemsida, sajten till Barabasis bok Linked.

Posted by hakank at 01:26 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juni 25, 2003

Mobilt skvaller

In the fast-paced modern world, we had become severely restricted in both the quantity and quality of communication with our social network. Mobile gossip restores our sense of connection and community, and provides an antidote to the pressures and alienation of modern life. Mobiles are a 'social lifeline' in a fragmented and isolating world.

Evolution, Alienation and Gossip: The role of mobile telecommunications in the 21st century av Kate Fox.

Här är även ett av de citerade verken: Robin Dunbar Why gossip is good for you.

Posted by hakank at 11:13 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juni 24, 2003

Komplexa system och software engineering

Detta är en kommentar till Peter Lindbergs artikel från 9 mars i år Software systems are complex systems. Se även hans artikel Network science and software från 8 maj. Peter vill bl.a. ha tips på lite nyare böcker om komplexa system, speciellt med inriktning mot software engineering.

Här är lite nyare (inköpta men icke lästa) böcker om komplexitet och liknande som kan vara intressanta:

Det Peter skriver om kopplingen till software engineering fick mig också att tänka på en del av teorierna i social network analysis. Några förflugna tankar:

Posted by hakank at 03:00 EM Posted to Dynamiska system | Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks | Systemutveckling

juni 22, 2003

Bloggosfärdynamik

Hittade två intressanta artiklar om "bloggosfärdynamik".

Social Network that Builds a Blogologue knyter ihop bloggosfären med modeller från komplexa nätverk-forskningen, t.ex Barabasi. Man gör även en indelning i olika bloggartyper (i stort standardformen för spridning med innovators, early adopters etc).


Blogosphere stories (that we have noted some people are calling a 'blogologue') are viral in nature and are a collective journalistic activity created by people who are bloggers. Anyone who writes a blog online can join any story and can play a part.

Flera vidarereferenser ges också.

En tidigare artikeln Dynamics of a Blogosphere Story (från 20 maj 2003) redogör för en undersökning av hur en "blogosphere story" utvecklas från olika individuella bloggar till en gemensam dynamisk berättelse.


The best blog stories are those that are branded with a word or phrase that is highly identifiable with that story. The blog stories that die the quickest and sometimes are not even summarized are those that are either very technical by nature, highly polemic (almost quackery), or are so bland as not to be worth writing about.

Posted by hakank at 10:09 EM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks

juni 20, 2003

information dynamics

HP:s forskningsgrupp information dynamics är ett kreativt gäng med bl.a. Bernardo Huberman.

Rapporten Email as Spectroscopy: Automated Discovery of Community Structure within Organizations var en av de artiklarna som gjorde att jag började intressera mig för Social Network Analysis/Complex Networks.

Några andra papers som verkar vara vettiga att läsa och lägges härmed underst i ATT LÄSA-högen:

Posted by hakank at 10:52 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks