« mars 2004 | Main | maj 2004 »

april 28, 2004

Skapa strängar från reguljära uttryck - eller: Tystnaden de senaste dagarna

I morse mailade en vän frågan var jag hållit hus de senaste dagarna. Hans misstanke om alien abduction var rörande att läsa. Här är ett något kompletterat utdrag från mitt svarsmail.


Anledningen till tystnaden de senaste dagarna är att jag varit djupt inne i ett skoj projekt, nämligen att generera strängar givet ett reguljärt uttryck (regex). Embryot till systemet var det som skrevs om häromdagen angående stavningen av "Henning Mankell". Detta har även gjorts djupare studier i programspråket Icon/Unicon.

Innan dess läste jag, nästan helt orelaterat, en avhandling om ett nytt sätt att söka i ett dokument, där man kan markera upp de relevanta delarna varpå systemet försöker lista ut vad det är man söker efter. Systemet heter LAPIS, och eventuellt kommer det en lite längre anteckning om detta trevliga system.


Systemet för genererande av strängar från regex har kommit en bra bit framåt. Det är två principiellt fungerande delar som jag försöker att integrera så det blir ett fint webb-program. Dels ett Perlprogram som parsrar det reguljära uttrycket och skapar Icon-kod, dels ett Icon-program som innehåller funktioner för att skapa strängarna. Idealet vore naturligtvis att ha ett enda program, möjligen skrivet i ett helt annat programspråk, t.ex. Java, men det är ett annat projekt.

I kommentaren till Fortsatt stavning av "Henning Mankell". Samt lite om agrep visas en lista som då skapades via en handsnickrad Icon-funktion. Nu kan man alltså göra sådant nästan helt automatiskt.


Här nedan följer en kort förklaring hur systemen fungerar. Det finns dock inte någon webbversion av programmet så ni får helt enkelt lita på mina ord i det följande.

Först bör nämnas en viktig restriktion i strängskapandet: Kvantifikationsoperatorerna * ("ingen eller flera förekomster"), + ("en eller flera förekomster") samt {,}genererar inte oändligt antal strängar utan endast ett begränsat och parameterstyrt antal, för närvarande 3. Regexet (ab)* skapar alltså endast följande strängar:

"","ab", "abab","ababab"

Perl-programmet består nästan bara av en parser och "action-koder" för att bilda Icon-koden. Den parser som används blev, efter ett antal olika försök med andra liknande system, Parse::RecDescent. En trevlig tutorial till detta system finns här .

En stor del av tiden har ägnats åt att debugga grammatiken (dvs reglerna för hur regex-språket ser ut). Tyvärr är detta program långsamt, vilket beror på en kombination av 33% mitt fel, 33% en inte helt trivial grammatik samt cirka 33% att det är en långsam parsergenerator. De största problemen var att få grammatiken att bli "left recursion free", få ordning på det egna lilla språk som finns i character classes (dvs inom []) samt escapeande av tecken här och var. Det finns troligen en och annan bugg kvar att fixa.

Naturligtvis testades först att skriva parserna i Icon eftersom det är där själva genereringen av strängarna görs , men inga av de parsers i kombination med olika varianter av grammatiker fungerade speciellt bra. Spelet är dock inte slut ännu: Nu finns det ju en grammatik som inte är "left-recursive" längre, vilket är ett bra steg framåt.

Exempel: Om input till parserna är det reguljära uttrycket

K(je|ä)ll(er)?(st|b)r?an?d

skapas följande Icon-kod:

suspend ("K" || (((("j" || "e") | "ä")) || ("l" || ("l" ||
(gen_question_mark((("e" || "r"))) || (((("s" || "t") | "b")) ||
(gen_question_mark("r") || ("a" || (gen_question_mark("n") || "d")))))))))

Icon-programmet är i princip klart och klarar av det allra mesta av den önskvärda funktionaliteten. Det enklaste vore att pumpa in strängen som genererades av parsern i en eval()-liknande funktion, men sådana möjligheter saknas tydligen i Icon. Koden behöver naturligtvis snyggas upp och eventuellt OOP-as.


Det är nu skoj att testa de regexar som finns t.ex. på Regular Expression Library eller Rx Cookbook. Ett exempel: På Regex Lib finns ett för validering av email:

(\w[-._\w]*\w@\w[-._\w]*\w\.\w{2,3})

De första strängarna (från en ohyggligt lång lista) som mitt system skapar är:

AA@AA.AA
AA@AA.AAA
AA@AA.BB
AA@AA.BBB
AA@AA.CC
AA@AA.CCC
AA@AA.DD
AA@AA.DDD
....

Icon-progammet har även en slump-mode som genererar sådant som:

Hw@qC.JJ
Hw@q___p.M
H_N@d.LL
Gy@DV.II
Gy@D___S.jj
GFFFL@CU.hh
....


Det finns åtminstone två problem med regexet ovan (och det behöver man egentligen inte ha avancerade program för att komma på):

(Härfinns ett Perl-program som bygger upp ett oerhört mer komplicerat regex för att kontrollera RFC-komplienta mailadresser. Det är möjligen något overkill.)


Om någon känner till något liknande strängskapande system givet ett regex, är denne välkommen att höra av sig, antingen i kommentaren på bloggen eller via mail.


Se även
Regexbibeln Mastering Regular Expressions, Second Edition, av Jeffrey Friedl, som har en companionwebbplats på http://regex.info.

Posted by hakank at 09:56 EM Posted to Reguljära uttryck etc

april 23, 2004

Fortsatt stavning av "Henning Mankell". Samt lite om agrep

I Programspråket Icon och stavningen av "Henning Mankell" skrevs om möjliga stavningar av "Henning Mankell". Här följer en uppdatering kring detta.

Language Log finns det, förutom den artikel som inspirerade mig att skriva programmet: The mysteries of... what's his name?, några andra bloggningar i ämnet:

I Henning Mangled görs en intressant google-analys av de olika stavningarna.

Henning Mankellismus in icon innehåller en uppmaning om hjälp kring det prinicpiella problemet: I've been hoping, though, that someone will follow up on David Beaver's post by writing a program to help with (various approaches to) estimating the statistical density of what David called "the Henning Mankell morpheme space".. Där finns, roligt nog, också ett pek till min förra anteckning.

agrep - approximate grep
I näst sista stycket på The mysteries of... what's his name? nämns sökprogrammet grep som kan hantera reguljära uttryck.

Om man nu inte vill skriva slika uttryck kan man använda agrep, approximate grep, som även tillåter felstavningar. Programmet är skapat av Sun Wu och Udi Manber (en gammal husgud) från University of Arizona,

Man anger antalet tilllåtna felstavningar genom parametern -# där # är ett heltal från 0 till 8, där 0 innebär att det inte ska vara någon felstavning alls.

Låt oss nu testa detta på den fil som skapades av Icon-programmet (se föregående blogganteckning) när vi tillåter 1 fel:

agrep -1 "Henning Mankell" pattern_generation.txt

Då hittas följande varianter:

Henking Mankell
Hening Mankell
Henning Menkell
Henning Mankell
Henning Mankall
Henning Manell
Henning Mannell
Hanning Mankell

Om man använder parametern -8 (dvs 8 fel) hittas 547 av de 648 varianterna. Men med så många tillåtna fel kommer programmet att hitta en massa andra irrelevanta ord också, så det är inte speciellt användbart. Det normala är att man tillåter 1 eller kanske 2 fel.

En annan feature i agrep är parametern -p ("find records in the text that contain a supersequence of the pattern") som hittar alla strängar som matchar initialerna. T.ex. agrep -p HM fil hittar alla strängar som kan bildas av två intilliggande ord som börja på "H" respektive "M". För den specifika uppgiften är detta också overkill.


Agrep använder edit distance för att avgöra antalet felstavningar, dvs räknar ut avstånden mellan orden. För mer om detta se t.ex. de Postscript-filer som finns i agrep-katalogen. Se även blogganteckningen Skapa stavfel.


Det finns ett annat system för approximerad sökning: TRE (0.6.6 i skrivande stund) som har en version av agrep som verkar skoj.
TRE includes a version of the agrep command line tool for approximate regexp matching in the style of grep. Unlike other agrep implementations (like the one by Sun Wu and Udi Manber from University of Arizona available here) TRE agrep allows full regexps of any length, any number of errors, and non-uniform costs for insertion, deletion and substitution.

Posted by hakank at 10:22 FM Posted to Reguljära uttryck etc | Språk | Comments (2)

april 22, 2004

Programspråket Icon och stavningen av "Henning Mankell"

Jonas Söderström på Blind Höna riktade uppmärksamheten på problemet att veta exakt hur en känd svensk författare stavar sitt namn. Är det "Menking Hannell", "Manking Hannall", "Manning Henkell"? Artikeln visar en massa alternativ.

Det är enkelt att skapa alla dessa varianter genom permutationer. Anledningen till denna blogganteckning är att visa hur elegant man kan göra detta i programspråket Icon. Själv använder jag Unicon, en efterföljande och superset av Icon, som i sin tur är en utveckling av och efterföljare till det fantastiska språket SNOBOL.

Problemformulering
Generera alla möjliga varianter av följande reguljära uttryck

  [HM][ea](nk|n|nn)(ing|ell|all)

där [HM] betyder endera bokstaven "H" eller bokstaven "M", och ing|ell|all innebär någon av strängarna "ing", "ell" eller "all". (Egentligen kan man skriva [HM] som (H|M), men vanligen används [...] för sådana "character classes".)

Både för- och efternamn genereras av detta uttryck med restriktionen att de inte får börja på samma bokstav.

En Icon-lösning på detta problem ser ut så här.

procedure main()
   every x:= HM() do write(x)
end

procedure HM()
   suspend ("H" || _HM() || " " || "M" || _HM()) |
      ("M" || _HM() || " " || "H" || _HM())
end

procedure _HM()
  suspend (!"ea" || !["nk","n", "nn"] || !["ing","ell","all"]);
end

Lite förklaringar av Icon-koden:
Operatorn ! (utropstecken) gör själva genereringen, när man använder every.

!"ea" motsvarar det reguljära uttrycket [ea], och genererar både "e" och "a", dvs alla tecken som finns i strängen. Kontruktionen !["ing","ell","all"] motsvarar det reguljära uttrycket (ing|ell|all) och genererar alla element i listan.

| (enkelt "pipe"-tecken) innebär alternation, dvs "eller". Man skulle kunna uttrycka !"ea" på följande sätt: !("e"|"a").

|| (dubbla "pipe"-tecken) är strängkonkatenator, dvs slår ihop två strängar.

Funktionen suspend är en speciellt funktion som håller reda på var någonstans i genereringen man är. Denna typ av funktioner kallas även för generator eller closure.

Ovanstående program skapar 648 namnvarianter, varav samtliga är med i listan på den ovan nämnda sajten. Programmet pattern_generation.icn är en utbyggd version som visar lite mer information etc. Här är output från detta program.

Not: skulle vi inte haft restriktionen att för-/efternamn inte får börja på samma bokstav skulle programmet bli ännu enklare:


procedure main()
   every x:= (HM2() || " " || HM2()) do write(x)
end

procedure HM2()
  suspend !"HM" || !"ea" || !["nk","n", "nn"] || !["ing","ell","all"]
end

Detta program genererar 1298 namn.


Lite mer om Icon
Icon har många andra trevliga features, framförallt ett mycket kraftfullt system för pattern matching (influerat av SNOBOL) som är helt olikt den numera förhärskande metoden med reguljära uttryck.

Förutom ovan nämnda sajter finns det några PDF-böcker om Icon/Unicon som rekommenderas:

Ralph E. Griswold, Madge T. Griswold: The Icon Programming Language (3rd ed)
Clinton Jeffery, Shamim Mohamed, Ray Pereda, Robert Parlett: Programming with Unicon (eventuellt en blivande O'Reilly-bok).
Thomas W Christopher: Icon Programming Language Handbook


För mer om reguljär uttryck (regular expressions) se t.ex. blogganteckningen Reguljära uttryck.

Posted by hakank at 01:39 EM Posted to Reguljära uttryck etc | Språk

april 20, 2004

Filosofer som actionhjältar

Filosofer som actionhjältar: Philosophical Powers

Via Crooked Timber.

Posted by hakank at 11:03 FM Posted to Filosofi

The semantic engineer (Daniel Dennett)

Intervju med Daniel Dennett: The semantic engineer.

Via robots.net.

Posted by hakank at 10:32 FM Posted to Filosofi | Comments (5)

Figurer i molnen

I Skeptical Report-artikeln Shapes in the Clouds diskuteras och kritiseras den parapsykologiska forskningen kring Remove Viewing (klärvoajans), speciellt PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research), ett av de mest berömda projekten .

Efter att diskutera statistiskt metodologi görs en mer lättfattligt analogi med hitta mönster/figurer i moln: om man letar aktivt efter mönster i en tillräckligt stor datamängd så finner man alltid något intressant. (Ett annat exempel vore att hitta mönster bland stjärnorna på stjärnhimmeln.)

It is now well documented that the human mind is capable of finding patterns in a huge variety of situations. In fact, it is actively seeking recognisable patterns in the environment, in an attempt to make sense of it, to take advantage of it. This particular subject is far larger than can be dealt with in this critique, and in any case it is has a lot of supporting evidence to support it. So I will concentrate on that subject with specific reference to PEAR's analyses of their data. The point being made here is that the human mind's search for patterns is innate to us as humans - we have this ability in us, and it is relentless - it is almost impossible for us to avoid the process.

With this in mind, consider these two actual and unretouched pictures of clouds, courtesy of CloudClub. Our human minds, in search of patterns, will almost inevitably find sufficient pattern information to define "a bunny" and "a dragon". (Although it would probably be more accurate to say that our Westernised minds would allow these definitions to come to the fore - other cultures do not have rabbits or dragons.)

Bilderna som beskrivs visas här:
Artikeln fortsätter:

But consider the actuality of these cloud formations - what is really so about them - what is their data? Do they contain something actually physically different from any other clouds that make them form shapes recognisable to us? In all sensibility, any factors affecting cloud formation create clouds that are no different to the innumerable others that form all the time in our atmosphere. It is just that these particular ones look like a bunny and a dragon to us because the shapes are familiar to us. There is no reason or evidence to show that the formation of a "bunny cloud" or a "dragon cloud" is any more or less likely than the appearance any other shape of cloud. In reality, the shape we perceive is purely the result of a desire, a search-for-a-pattern, in the human mind, not any inherent property of the cloud formation itself.

So it is possible to say that in almost all cases, a pattern of some sort that we recognise can possibly be seen be seen in just about any ambiguous data situation. It would then be reasonable to conclude that such pattern seeking in the face of the ambiguity of the data will be an artifact and very highly subjective.

And this is what has happened with the PEAR data, and seems to fully explain the results they obtained. The initial "positive" effects were obtained as the result of some highly subjective and high-level judging of the data sets. This is the equivalent of seeing a shape in the clouds. But as the analyses were refined, the positive effects tended to be less visible, in the same way that the closer you look at any cloud, the less it looks like any recognisable shape at all. The ultimate result for PEAR was that the "final analyses" revealed no evidence in support of the initial positive results at all, the equivalent of getting down to droplet level in a cloud where its total shape becomes meaningless. In effect, the PEAR analyses changed from being subjective, with good results, to objective, with none.

In most situations, improved analysis of data will tend to magnify an effect, if it is there to be found. Refinement of the testing and analyses throws the focuses more and more on the reasons and/or components that create the positive effect, and they become magnified. However, if the effects tend to disappear with such refinement, it can be reasonably assumed that either the refined testing did not take all available data into account, or that the effects were imaginary or an artifact. PEAR sieved the whole 25 years' worth of data in this exercise, and used a number of methods of analysis to try to capture the intended effects, so all the available data was in play. Therefore it becomes a bit difficult to escape the conclusion, given their stated results, that PEAR were actually chasing something subjective - imaginary - from the outset.

In other words, there was never any RV [Remote Viewing] effect at all to be found. They just saw a bunny in the clouds!


Se även
The Skeptic's Dictionary-artikeln PEAR
samt
Littlewood's Law of Miracles -The law of truly large numbers
Statistisk data snooping - att leta efter sammanträffanden
Sammanträffanden.

Posted by hakank at 09:48 FM Posted to Kognitiva illusioner | Sammanträffanden | Skepticism, parapsykologi etc

april 18, 2004

Filosofiska spel och lekar (The Philosophers' Magazine)

Tyvärr har The Philosophers' Magazine inte sina artiklar fritt online, men via TPM Portals kan man läsa ett urval intervjuer och artiklar.

Det finns också flera skoj saker i spel/lek-sektionen, dvs Philosophy Games, som är allt ifrån genialiska till småputtriga.

Philosophical Health Check "Check your Tension Quotient!". Programmet analyserar dina filosofiska trosföreställningar för att se om det finns några spänningar dem emellan.

Strange New World An interactive philosophical simulation. Strange New World is based on a scenario portrayed in the film The Matrix. Det kanske inte är lika många specialeffekter som filmen, men det är tänkvärt.

Dealing with Science. Här gäller det att komma på regeln för en sekvens. Jag har suttit med det en stund men har ännu inte kommit på det - förutom några lösningar som med stor sannolikhet inte är det som efterfrågas. (Möjligen står lösningen på nätet någonstans, men det är ju roligare att försöka själv.)

Staying Alive The Personal Identity Game. Ett litet "äventyrsspel" om att överleva. You should always base your decisions on nothing more than the desire to keep yourself in existence. Also, note that you should take each scenario presented to you at face value. The situation will be as described - there are no "tricks" - and you do not need to worry about other 'what ifs'.

Do-It-Yourself Deity. Skapa din gud och se om denne är konsistent med sig själv respektive universum.

Battleground God: ett gäng (20) frågor där man se om ens övertygelser kring gudomligheter och tro är konsistenta. Det rekommenderas att man spelar Do-It-Yourself Deity först.

Interactive Philosophy Quiz. Inte alltid helt lätta frågor ur filosofins historia.

Shakespeare vs. Britney Spears- What is Art?. Jämför olika konstnärer ur ett estetiskt perspektiv.

So you think you're logical?.

Några andra spel för att luska ut din etiska hållning:
Morality Play.
Taboo


(Via Kuru5hin )

Posted by hakank at 09:06 FM Posted to Filosofi

april 15, 2004

Mer om Howard Becker, improvisationens etikett samt annat

I förrgår skrevs blogganteckningen The Etiquette of Improvisation som innehöll utdrag från Howard S Beckers essä The Etiquette of Improvisation. Peter Lindberg och jag har diskuterat en del liknande saker tidigare så det var det inte helt oväntat att han också skrev kommentar.

Enär det finns så lite om denna essä på nätet gjordes en googleresearch. Här nedan är en del av det som hittades, både direkt relevant men även andra saker som verkar skoj.

Tidskriften Mind, Culture, and Activity, Volume 7, number: 3 2000 har flera titlar som anspelade på Beckers skrift, tydligen efter en workshop kring denna. Tyvärr är dessa artiklar inte tillgängliga fritt på nätet, varpå sökningen fortsatte.

En kort summering av de Becker-relaterade skrifterna finns i en abstract (något redigerad):

Howard Becker is a sociologist of work and practice, who in a long and fruitful career has written about the work of schoolteachers, jazz musicians, medical students, undergraduates, artists and actors, among other groups. He has also written extensively about social science methodology. A student of Chicago School sociologist Everett Hughes, he shares the Chicago School-Pragmatist emphasis on egalitarian analyses, empirical study, and understanding the ³definition of the situation² as developed by members of a social group. The titles of his books and articles often indicate aspects of these commitments. "Doing Things Together" (a selection of collected papers, 1986) talks about a range of activities from map-making to jazz playing. "Boys in White" (1961) tells about the socialization and tribulations of medical students. One of his best-known works, "Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance" (1963) was pivotal in establishing social theories of deviance that refused to label any community of practice as "sick" or "dysfunctional." Everyone is an outsider somewhere.

The symposium revolves around a short essay on the nature of improvisation in jazz, especially drawing on Becker¹s own experience as a jazz musician in Saturday night pickup bands in Chicago in the 1940s and 50s. Here, as in much of his work, Becker investigates the tensions and affinities between rules and freedom, between membership and outsider status, between credibility and rank. The comments are by Debra Cash (an anthropologist and dance critic), Keith Sawyer (a psychologist studying creativity and improvisation), and Karen Ruhelder (a computer scientist and serious amateur choral conductor) and Fred Stolzfus (a teacher of choral conducting in a prestigious university music department). The conversation comes to replicate aspects of the discussion about improvisation including 'yes, and' and 'no, but' interchanges. The respondents use Becker's jazz improvisation case to extend the range of examples to other cases, improvisational theater and dance, conducting, and everyday conversation.


Susan Leigh Star
Making Music With Cases: Symposium on the Work of Howard S. Becker

Se även:
Första kapiteln från Sorting things out: classification and its consequences (Amazon-länk)
How things (actor-net)work: Classification, magic and the ubiquity of standards
En annan bok: The Cultures of Computing

Följande medförfattaren Geoffrey C. Bowker hittas bland annat Biodiversity Datadiversity (PDF).


R. Keith Sawyer:
Improvisational Cultures: Collaborative Emergence and Creativity in Improvisation
Se vidare:
Improvisation
Emergence
Articles
Abstracts


Debra Cash
Response to Becker's "The Etiquette of Improvisation"
Hittade ingen hemsida, däremot omnämns hon i PeopleFlow: Shared documents and ad hoc workflow (IBM Watson Research Center). En kort bio. Tydligen är hon nu på National Public Radio.


Karen Ruhleder, Fred Stoltzfus
The Etiquette of the Master Class: Improvisation on a Theme by Howard Becker


Avslutningsvis följer ett citat från Howard Beckers essä A New Art Form: Hypertext Fiction:

All art works involve the cooperation of everyone whose activity has anything to do with the end result.
...
All the people who cooperate in making a work of art do that by using mutually understood conventions. All sorts of aspects of art works are governed by conventional understandings as to how they can be done. Some common examples are: musical scales, which are a conventional choice of just a few from all the tones available; the three act play; the sonnet; the history painting; and so on. Such questions as size and shape, length and appropriate subject matters are all decidable by reference to conventional understandings as to how things should be done. Conventional knowledge is what makes it possible for musicians who have never seen each other to play as though they had known each other for years. It is what makes it possible for knowledgeable viewers or listeners to respond to a painting or musical work. Because you know what ought conventionally to happen, you can be surprised by an innovation which would otherwise be meaningless. It meant nothing special to hear Bob Dylan play electric guitar unless you knew that he had always played acoustic guitar. Using conventions makes it easier for people to cooperate and get the work of art done. Changing or ignoring them makes it harder and lessens the possibility of getting others to cooperate.

Becker har skrivit boken Art Worlds (Amazon) som, vad jag förstår, handlar om just detta.

Posted by hakank at 09:02 EM Posted to Komplexitet/emergens

april 14, 2004

Lite mer om humor och komiker

I Några böcker om vitsar med anledning av en The New Yorker-artikel ger Carina en länk som gav upphov till en längre kommentar med fler böcker om humor och framförallt komiker. P.g.a. dess längd valdes att flytta den till en egen anteckning.

Just Lenny Bruce, och till viss del Mort Sahl, vinyl-lyssnade jag mycket på när det begav sig. En sajt med lite Lenny Bruce-ljudspår och -texter är The Complete Lenny Bruce

Några bra böcker om/av Bruce:
How to Talk Dirty and Influence People: An Autobiography.

The Essential Lenny Bruce är en samling (c:a 270 sidor) av de mest mest kända monologerna. Den lusläste jag under en period av mitt liv.

Ladies and Gentlemen: Lenny Bruce!! är i och för sig rätt tendentiös (och troligen sanningsfrisserande) och skriver mycket om drogmissbruk och skandaler, men ger ändå en ... intensiv bild av en stor konstnär.


En av de bästa böckerna om ståuppkomiker jag läste var The Last Laugh (1975) av Phil Berger som beskriver främst den amerikanska ståuppkonsten från 40-talet och framåt.

Funny way to be a hero av John Fisher (1976) beskriver den brittiska Music Hall/stå upp-traditionen, men är tyvärr inte alls lika inspirerande som "The Last Laugh".

The Great Comedians (redigerad av Larry Wilde, 1973) är en samling intervjuer med kända komiker, såsom Woody Allen, Milton Berle, Jack Benny och Bob Hope. De berättar bland annat hur de ser på sin konst. Man får man en inblick i deras tekniker och vad de anser "fungerar" och inte "fungerar"

Det som dominerar humorhyllorna är dock Bröderna Marx-böckerna. Bröderna - och naturligtvis manusskrivarna - är fortfarande mina riktigt stora favoritkomiker, främst på grund av galenskapen och kreativiteten (och att jag helt enkelt läste mer om och av dem än om/av någon annan).

Den boken jag gillade mest är Groucho, Harpo, Chico and Sometimes Zeppo: A History of the Marx Brothers and a Satire on the Rest of the World, främst för dess analyser om humorn i filmerna, bakom-skynket-berättelser samt den rikliga citeringen från filmerna.

I Sverige har jag inte några egentliga moderna ståuppfavoriter, däremot gillar jag sittnerkomikerna Kjell Allinge/Janne Forsell (Hemma hos), Lasse O'Månsson/Bertil Pettersson, och Svenska Ords produktion (Hasse & Tage & Co, alltså). Lite mer om Lasse O' finns i blogganteckningen Lasse O'Månsson och Bertil Pettersson.


Peter Lindberg skrev häromdagen, i Humorrevolutioner. om boken Seriously Funny : The Rebel Comedians of the 1950s and 1960s som jag blev lite nyfiken på.

Posted by hakank at 01:00 FM Posted to Humor | Comments (1)

april 13, 2004

Några böcker om vitsar med anledning av en The New Yorker-artikel

The New Yorker-artikeln Punch line med underrubriken The history of jokes and those who collect them berättar hur skämt har utvecklats under århundradena.

Några av de böcker som refereras i artikeln inköptes och - till stor del - lästes - under de spridda vits-perioderna kring 70/80-talen. Här nedan är ett urval.

Gershon Legman Rationale of the Dirty Joke: 1st Series: An Analysis of Sexual Humor (två volymer). Denna bok handlar om 'flasiga' skämt, men trots det var jag inte så förtjust i denna bok, främst eftersom den inte gav så mycket i mina studier kring mekanismen bakom vitsarna.

Morphology of the Folktale av Vladimir Propp’s lästes naturligtvis också. Här försöker man hitta den underliggande strukturen i folksägner. (Bland annat var det denna bok som sedan ledde till ett ganska intensivt intresse för semiotik, en fackla som Peter Lindberg nu åter tänt.)

Sigmund Freuds "Vitsen och dess förhållande till det undermedvetna" (Jokes and their relation to the unconscious) var den första teoretiska boken om vitsar som jag överhuvudtaget läste. Se Vitsen - en webbessä för lite mer om denna bok.

Sedan får man inte glömma bort den underbara Semantic Mechanisms of Humor, av Victor Raskin, som är en teoretisk genomgång hur humor fungerar semantiskt.


Se även
Mer om detta finns samlat i kategorin Humor
Alan Dundes
Avdelningen för semiotik, Lunds Universitet

(Tack till Peter Lindberg för ett uppmärksamt pek.)

Posted by hakank at 04:52 EM Posted to Humor | Comments (4)

The Etiquette of Improvisation

The Etiquette of Improvisation, av Howard S. Becker, innehåller en hel del intressanta tankar om jazzimprovisation som naturligtvis kan överföras till andra områden. Speciellt tankarna om självorganisation är fascinerande.

...
Why did we torture ourselves and each other that way? The etiquette of jam sessions required it. This very strict etiquette told us that the number of choruses the first player played set the standard others should follow. To play more would be rude, pushy, self-aggrandizing; to play less hinted that the first player had gone too far and, worse, that the following players who played less had less to say. (It usually happened that the fist soloist played too many choruses, hoping to get something going even though he had started slowly.)

No one taught us these rules, nor had we read them in an etiquette column in Downbeat. We learned them by quietly observing, as youngsters, what older players did, and noting what happened when someone (usually a novice or some other unsocialized type) failed to obey these rules.
...
A rudimentary sociological theory suggests that etiquette is a way of providing for the systematic, formal expression of recognized and accepted relations of rank. That includes unequal relations, as when children are told not to speak until they are spoken to or when southern blacks were required to get off the sidewalk for whites or poor people were enjoined from wearing clothing that was "beyond their station." It also includes relations of equality: fictitious, as when good party manners require people to pretend that everyone present is of the same social class whether they are or not; or real, as in the obligations of friends to one another. Etiquette is particularly important when people think that everyone involved in some situation ought to be equal but really isn't.
...
The agreement to keep some things fixed and vary others made it possible for a group to sound like it knew, collectively, what it was doing: to not get lost, to have some idea of what might be coming next, to interpret what the others did as hints of a direction the collective effort might take. Equally important, agreement on these matters made it possible for a knowledgeable audience--whose members knew the songs the players used as a ground for improvisation and the limits of current performance practice--to listen to what was played and appreciate it, understand how the players were creating variations within a body of rules and known elements.


Consider what happens when all the participants ignore the past, ignore reputations, ignore everything but the contribution people make to the collective effort. The rule in conventional improvisation is to treat everyone's contribution as equally good. The rule in these situations is to treat everyone's contribution as potentially better than all the others. Whenever anyone does something clearly better, everyone else drops their own ideas and immediately joins in working on that better idea. People do not move gingerly, gradually converging on some sort of amalgam of hints and implications, thus respecting the fiction of equality.

To be able to do that, everyone involved must have much the same idea of what the better looks like, a common criterion for knowing it when it appears. That suggests that they will have shared a past in which those criteria and their application have been worked out and applied in many cases, which in turn suggests their long-term participation in an organized world in which the kind of activity they are improvising is common, probably a professional or quasi-professional world in which ties of occupation bring people together in joint projects.


Becker har skrivit andra intressanta essäer, t.ex.
Italo Calvino as Urbanologist
Children's Conceptions of Money: Concepts and Social Organization
"Foi por Acaso": Conceptualizing Coincidence"

Posted by hakank at 01:02 EM Posted to Komplexitet/emergens

Ross Mayfield: Social Network Dynamics and Participatory Politics

Ross Mayfield: Social Network Dynamics and Participatory Politics

This is a draft chapter for the O'Reilly book on Extreme Democracy, edited by Jon Lebkowsky and Mitch Ratcliffe. What's interesting is that I actually wrote the chapter in wiki openly in front of the other Extreme Democracy Contributors in a space that coordinated its production.

Posted by hakank at 10:49 FM Posted to

Senaste Chance News

Den senaste (13.03) Chance News har kommit. Se Chance News (och sajt) för mer info om denna sajt.

I detta nummer kan vi bl.a. läsa följande:

Se även arkivet av äldre nummer. Det finns en announce-mailinglista att prenumerera på.

Posted by hakank at 09:02 FM Posted to Kognitiva illusioner | Statistik/data-analys

april 11, 2004

Google PageRank Prediction - liten uppföljning

Häromdagen (28 mars) beskrevs Google PageRank Prediction och dess förutsägelse med en viss nedgång av PageRank för denna blogg:

Your current Google PageRank is 5. Based on our calculations, we predict your future PageRank after the next Google update will be 5, a decrease of 3.74%.

Hur blev det då? Dagens PageRank-värde och den nya förutsägelsen går stick i stäv mot detta:
Your current Google PageRank is 6. Based on our calculations, we predict your future PageRank after the next Google update will be 7, an increase of 10.17%.

Att jag - och många andra svenska bloggare, se nedan - nu har PageRank 6 stämmer med annan källa (Google PageRank Report), men att det kommer att bli 7? Kan det vara virtuella teblad spetsade med centralstimulantia som prediktion använder?


Här är ett urval av PageRank (utan prediktion) för ett urval svenska bloggare. För många är det en ökning med ett helt (heltals-)snäpp.

www.hakank.org/: 5/10
www.hakank.org/webblogg/: 6/10
www.hakank.org/linkblog/: 4/10
www.tesugen.com/: 5/10
mymarkup.net/blog/: 6/10
enkelriktat.monkeytoys.com/: 6/10
www.gustavholmberg.com/tomrum/: 6/10
www.mats-andersson.se/blogg/: 6/10
www.natkreatur.com/: 6/10
kornet.nu/blindhona/: 6/10
www.karlsson.at/ordet.htm: 5/10
skeptikern.com/: 5/10
www.hultberg.org/mt/: 5/10
blog.raven.nu/raven/: 4/10
www.torstensson.com/weblog/: 6/10
www.sodergren.com/chadie/: 6/10
infontology.typepad.com/infontology/: 4/10
www.bergenudd.net/webblogg/: 5/10


Ni som självgooglar råds kontrollera om det är någon synbar förbättring.
Själv har jag märkt av ett antal framflyttade positioner för flera av bevakningsorden.

Posted by hakank at 11:30 EM Posted to Sökmotorer | Comments (3)

april 09, 2004

Bloom-filter

Perl.com-artikeln Using Bloom Filters, skriven av Maciej Ceglowski (bloggar Idle Words) förklarar Bloom-filter samt visar hur man använder Bloom-filter i Perl samt har ett flertal länkar till vidare dokumentation.


Först förklaras principen med Bloom-filter och jämför med en enkel (brute force) uppslagning i hashtabell.

Many people don't realize that there is an elegant alternative to the lookup hash, in the form of a venerable algorithm called a Bloom filter. Bloom filters allow you to perform membership tests in just a fraction of the memory you'd need to store a full list of keys, so you can avoid the performance hit of having to use a disk or database to do your lookups. As you might suspect, the savings in space comes at a price: you run an adjustable risk of false positives, and you can't remove a key from a filter once you've added it in. But in the many cases where those constraints are acceptable, a Bloom filter can make a useful tool.

En av användningarna av dessa filter är inom sociala nätverk (artificiella sociala nätverk eller distribuerade sociala protokoll såsom FOAF, Friends Of A Friend) för att verifiera användare. Denna teknik används i LOAF, det spamfilterprogram som Maciej Ceglowski skrivit tillsammans med Joshua Schachte, skapare av bl.a. memepool, del.icio.us samt GeoURL.


One drawback of existing social network schemes is that they require participants to either divulge their list of contacts to a central server (Orkut, Friendster) or publish it to the public Internet (FOAF), in both cases sacrificing a great deal of privacy. By exchanging Bloom filters instead of explicit lists of contacts, users can participate in social networking experiments without having to admit to the world who their friends are. A Bloom filter encoding someone's contact information can be checked to see whether it contains a given name or email address, but it can't be coerced into revealing the full list of keys that were used to build it. It's even possible to turn the false-positive rate, which may not sound like a feature, into a powerful tool.


Se även
About LOAF beskrivs programmet, länk för nedladdning av program. Notera även beskrivninarna av attacker på sociala nätverk.

Posted by hakank at 11:42 FM Posted to Matematik | Social Network Analysis/Complex Networks

april 07, 2004

Littlewood's Law of Miracles -The law of truly large numbers

Lite mer om sammanträffanden.

I The New York Review of Books-recensionen One in a Million recenseras boken Debunked! ESP, Telekinesis, and Other Pseudoscience (bok ej läst). Recensent är Freeman J. Dyson.

The book also has a good chapter on "Amazing Coincidences." These are strange events which appear to give evidence of supernatural influences operating in everyday life. They are not the result of deliberate fraud or trickery, but only of the laws of probability. The paradoxical feature of the laws of probability is that they make unlikely events happen unexpectedly often. A simple way to state the paradox is Littlewood's Law of Miracles. Littlewood was a famous mathematician who was teaching at Cambridge University when I was a student. Being a professional mathematician, he defined miracles precisely before stat-ing his law about them. He defined a miracle as an event that has special significance when it occurs, but oc-curs with a probability of one in a million. This definition agrees with our common-sense understanding of the word "miracle."

Littlewood's Law of Miracles states that in the course of any normal person's life, miracles happen at a rate of roughly one per month. The proof of the law is simple. During the time that we are awake and actively engaged in living our lives, roughly for eight hours each day, we see and hear things happening at a rate of about one per second. So the total number of events that happen to us is about thirty thousand per day, or about a million per month. With few exceptions, these events are not miracles because they are insignificant. The chance of a miracle is about one per million events. Therefore we should expect about one miracle to happen, on the average, every month. Broch tells stories of some amazing coincidences that happened to him and his friends, all of them easily explained as consequences of Littlewood's Law.
...
A session with a noticeably high percentage of correct guesses is a miracle according to Littlewood's definition. If a large number of experiments are done by various groups under various conditions, miracles will occasionally occur. If miracles are selectively reported, they are experimentally indistinguishable from real occurrences of telepathy.


Vad jag förstår är det denna lag som även kallas :"The law of truly large numbers". Från Persi Diaconis och Mosteller Methods for Studying Coincidences (min fetning):

Succinctly put, the law of truly large numbers states: With a large enough sample, any outrageous thing is likely to happen. The point is that truly rare events, say events that occur only once in a million [as the mathematician Littlewoood (1953) required for an event to be surprising] are bound to be plentiful in a population of 250 million people. If a coincidence occurs to one person in a million each day, then we expect 250 occurences a day and close to 100000 such occurences a year.

Going from year to a lifetime and from the population of the United States to that of the world (5 billion at this writing), we can be absolutely sure that we will see incredibly remarkable events. When such events occur, they are often noted and recorded. If they happen to us or someone we know, it is hard to escape that spooly feeling.


För övrigt nämner Diaconis denna lag i sin On Coincidences-föreläsning.


Se även:
SkepDic: The law of truly large numbers
Littlewoods bok som refereras i Mosteller & Diaconis är A Mathematician's Miscellany (som tydligen heter Littlewood's Miscellany nuförtiden)
John Edensor Littlewood
Quotations by J E Littlewood
samt
Sammanträffanden - anteckningar vid läsning av Diaconis och Mosteller 'Methods for Studying Coincidences'.

Posted by hakank at 12:59 FM Posted to Sammanträffanden | Comments (2)

april 06, 2004

Persi Diaconis videoföreläsning "On Coincidences" (1998)

History
2005-02-25: Uppdaterade länk till själva föreläsningen. Not: Den fanns på samma ställe som http://www.hakank.org/webblogg/archives/000914.html, nämligen Princeton University Lectures som innehåller en massa annat intressant.

Som en del av mina läsare troligen noterat är Persi Diaconis en av mina husgudar av skäl som redovisas i kommentarerna till Att förutsäga framtiden i efterhand - hindsight bias/creeping determinism.

Sedan den kommentaren skrevs har jag nu läst en hel del av Diaconis skrifter, men hade till för en stund sedan ännu inte sett honom in action. När Jonas Söderström berättade att han sett Diaconis uppträda (i samma kommentar som ovan), väckte det alltså en viss avundsjuka.

Denna avundsjuka har minskat något eftersom jag nyss sett mer än 1 timme Diaconis, nämligen föreläsningen On Coincidences från 19 november 1998 (Real video). Föreläsningen är hållen på en populärvetenskaplig nivå och handlar mest om sammanträffanden (coincidences) samt en del om debunking av paranormala utövare; dock inget trolleri.

De matematiska/statistiska sakerna är sådant som han skrivit om i sina papers t.ex. "Statistical Problems in ESP Research" samt - tillsammans med Frederick Mosteller - "Methods for studying coincidences", men i föreläsningen finns lite mer kringhistorier, exempel och annat matnyttigt. Tyvärr är OH-bilderna ganska otydliga så det är svårt att se t.ex. de matematiska formlerna.

Se även Sammanträffanden - anteckningar vid läsning av Diaconis och Mosteller 'Methods for Studying Coincidences' där en del av de matematiska formlerna beskrivs och exemplifieras. (Det är dock inte riktigt samma formler som i hans föreläsning. T.ex. används konstanten 2.5 i hans paper för att ge 95% säkerhet, medan han i föreläsningen använder 1.6. Principerna framgår tydligt i alla fall.)

Mer har bloggats om Diaconis, vilket denna sökning visar.

(Föreläsningen hittades f.ö. via audio/video-sökmotorn Singing Fish. Uppdatering: hittade den nya länken via Yahoo! Videosökning.)

Posted by hakank at 10:33 EM Posted to Sammanträffanden | Comments (1)

Argumentation mapping

Mer "kartor": Argumentation mapping.

Mapping Great Debates: Can Computers Think? visar relationerna i debatten huruvida datorer kan tänka. Det är intressant både för själva ämnets skull, men även för metoden.

För mer om Argumentation Mapping och liknande se
Background Paper
MacroVU (som är de som gjort ovanstående)
Robert E Horn
Jeff Yoshimi On the Logic of Debate (PDF)
Visualizing Argumentation (companion-site till boken med samma namn)


(Via kottke.org remaindered links .)

Posted by hakank at 09:45 EM Posted to Diverse

Mapping Knowledge Domains

Pressreleasen Here there be data: Mapping the landscape of science berättar om forskning kring hur man visualiserar vetenskaper och dess tidskrifter.

The April 6, 2004, issue of the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) features nearly 20 articles by some of tomorrow's mapmakers. Representing the computer, information and cognitive sciences, mathematics, geography, psychology and other fields, these researchers present attempts to create maps of science from the ever-growing and constantly evolving ocean of digital data.

"Science is specializing at high speed, which leads to increasing fragmentation and reinvention," said Katy Börner of Indiana University. "Maps of publication databases or other data sources can help show how scientists and scientific results are interconnected."
...
Several of the papers describe ways to analyze article collections and map out landscapes that humans can view. Some methods, such as that proposed by Simon Dennis, "read" scientific articles and use a deep understanding of the content as the basis for a map. Other methods use relationship networks between the articles, such as citation of other papers, as the basis for a map.

Här finns lite större versioner av bilderna (rätt stora är de).

Många av papren verkar spännande och finns online på PNAS Online. En fullständig lista över de aktuella artiklarna: Mapping Knowledge Domains. (Jag tror inte att det kräver någon registrering, i så fall så är det kostnadsfritt).

Ett litet urval:
Jonathan Aizen , Daniel Huttenlocher, Jon Kleinberg, Antal Novak: Traffic-based feedback on the web
Mark Newman: Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration.


Via EurekAlert!.

Posted by hakank at 09:17 EM Posted to Statistik/data-analys

Philip Anderson "More is different" funnen

Ibland hittar man saker snabbt. Andra saker tar lång tid att hitta.

En sak som har tagit lång tid att hitta publikt på webben var Science-artikeln "More is different" av Philip Anderson (skriven 1972), som i höstas eftersöktes i Philip Anderson "More is different". Här (PDF) är Andersons artikel. Den var inte riktigt som förväntat, men är en klassiker.

Den hittades under slumpartade former på en av Duncan Watts kurser: Networks and Complexity in Social Systems .

Posted by hakank at 10:05 FM Posted to Komplexitet/emergens | Comments (2)

april 05, 2004

Stödlänkar

I Blogjam extraordinaire skriver Bengt O. Karlsson, skribent av och i de utmärkta bloggarna, tillika favoriter, När jag ändå har ordet...- ännu en webkrönika, Euroblog - Perspektiv Europa - följande

Kanske blir detta det allra sista blogjammet även om OneNote-containern faktiskt svämmar över varje vecka. Vi har nämligen prövat vår lycka med Google PageRank Prediction [...] och funnit följande:

Results: Your current Google PageRank is 5. Based on our calculations, we predict your future PageRank after the next Google update will be 0.

Detta är naturligtvis alldeles otillfredsställande (och gör att jag misstror Predictorn). Men här är i alla fall några stödlänkar, om det nu kan vara till någon hjälp eller stöd.


Nu skriver iofs Bengt i en kommentar något som mildrar min oro:
Nja, det var liksom ironiskt menat - jag har inga tankar på att ge upp just nu - jag tyckte bara det var kul att se att Google PageRange Predictor gör en dyster prognos för "Ordet." Det är så här: Jag skriver på "Ordet" för att jag tycker det är kul. I och för sig är jag mycket glad för att det finns en skara trogna läsare - men i grunden är jag inte så bekymrad över 'popularitet', 'ranking' osv. "Euroblog" däremot är mera allvarlig även om jag ibland även där tar upp litet lustiga eller perifera saker. Där är det angeläget för mig att jag har läsare: annars vore det inte mycket mening med att skriva om dess ofta ganska tråkiga, men viktiga, saker där jag har en viss professionell bakgrund.


Google PageRank: När ryggkliandet blir matematik...

Posted by hakank at 09:50 EM Posted to Blogging | Comments (1)

Uppdatering: Devil's word (sammanträffanden i ord)

Programmet Devil's word skrevs för att visa att det finns stora möjligheter att hitta rent slumpmässiga sammanträffanden genom att försöka få fram en viss summa ("djävulstalet", 666) från ett namn. En inramning av detta gjordes i Statistisk data snooping - att leta efter sammanträffanden.

Nu har det kommit en ny version av programmet. Nyheterna är

En tabell över de ASCII-tecken som används i hintarna finns här.

Posted by hakank at 01:45 EM Posted to Program | Sammanträffanden | Comments (4)

april 04, 2004

Puzzles + Math = Magic

New York Times: Puzzles + Math = Magic

...
In the case of Mr. Ganson's machine, the wonder is at how complicated a mechanism was required to do something so apparently simple, in Mr. MacCready's at how simple a solution was needed to accomplish something usually so complicated.

In both, though, the wonder is how something is done. Magicians are also inventors, but spur astonishment not at how something is done — though that is always the question asked — but that it is done at all.

At one performance, the magician Jamy Ian Swiss asked an audience member to come onstage and close her eyes. He promised he would pass a wire hanger through her body without her feeling it. But he let the audience see precisely how the trick was done. The audience laughed at the trick's obviousness, but she, having seen nothing, was amazed. "Now which of you," the magician asked, "has had the better experience?"

The mathematician and puzzler dissent, of course, insisting that the best experience is in knowing. The goal is not illusion, but disillusion. See the coffee cup as a mechanism with magnets, show the palmed cards, explain why certain series of numbers act in a certain way.
...
As the mathematician Peter Winkler said in one talk: "No matter how simple something is, there's room for it to be too hard to do."

Posted by hakank at 06:34 EM Posted to Matematik

Filosofiska rummet idag: Tänkande och musik

I dagens Filosofiska rummet (P1 söndag 4 april kl 17.00, repris långfredagen 9/4 kl 21.03 anno 2004) handlar det om "Tänkande och musik":
Kan en symfoni vara filosofisk? Kan en tanke födas ur en klang? Wittgenstein, Nietzche och Shopenhauer är några av de filosofer som låtit sitt tänkande inspireras av musik. Filosofiska rummet undersöker öronens filosofi och bjuder på toner, klanger och rytmer som når bortom orden.

Det låter spännande. Tyvärr står det inte vem som ska vara med i programmet, och inte heller visste den trevliga (telefonuppringda) damen i informationen detta trots idog research.

Posted by hakank at 11:48 FM Posted to Filosofi

april 03, 2004

Senaste JASSS

Senaste JASSS (Journal of Artificial Societies and Social Simulation) innehåller bland annat följande artiklar.

Stanislaw Raczynski: Simulation of The Dynamic Interactions Between Terror and Anti-Terror Organizational Structures
Abstract:
A discrete-event model of the dynamics of certain social structures is presented. The structures include terrorist organizations, anti-terrorism and terrorism-supporting structures. The simulation shows the process of creating the structures and their interactions. As a result, we can see how the structure size changes and how the interactions work, and the process of destroying terrorist organization links by the anti-terrorist agents. The simulation is agent-oriented and uses the PASION simulation system.


Bruce Edmonds, David Hales: When and Why Does Haggling Occur? Some suggestions from a qualitative but computational simulation of negotiation
Abstract
We present a computational simulation which captures aspects of negotiation as the interaction of agents searching for an agreement over their own mental model. Specifically this simulation relates the beliefs of each agent about the action of cause and effect to the resulting negotiation dialogue. The model highlights the difference between negotiating to find any solution and negotiating to obtain the best solution from the point of view of each agent. The later case corresponds most closely to what is commonly called "haggling". This approach also highlights the importance of what each agent thinks is possible in terms of actions causing changes and in what the other agents are able to do in any situation to the course and outcome of a negotiation. This simulation greatly extends other simulations of bargaining which usually only focus on the case of haggling over a limited number of numerical indexes. Three detailed examples are considered. The simulation framework is relatively well suited for participatory methods of elicitation since the "nodes and arrows" representation of beliefs is commonly used and thus accessible to stakeholders and domain experts.


Piergiuseppe Morone, Richard Taylor: Small World Dynamics and The Process of Knowledge Diffusion: The Case of The Metropolitan Area of Greater Santiago De Chile
Abstract
This paper aims to understand some of the mechanisms which dominate the phenomenon of knowledge diffusion in the process that is called 'interactive learning'. We examine how knowledge spreads in a network in which agents have 'face-to-face' learning interactions. We define a social network structured as a graph consisting of agents (vertices) and connections (edges) and situated on a grid which resembles the geographical characteristics of the metropolitan area of Greater Santiago de Chile. The target of this simulation is to test whether knowledge diffuses homogeneously or whether it follows some biased path generating geographical divergence between a core area and a periphery. We also investigate the efficiency of our 'preference' model of agent decision-making and show that this system evolves towards a small-world type network.

Simulering (i Java) finns att ladda ner här.

Posted by hakank at 10:57 FM Posted to Agentbaserad modellering

april 02, 2004

Matematik och nätverk

Americal Mathematical Society har en aktualitetssida What's New in Mathematics där temat nu är forskning kring komplexa nätverk.

Feature column: Complex Networks

Detta årets Math Awareness Month är The Mathematics of Networks

Se även tidigare
Mathematics Awareness
What's New in Mathematics Feature Column

Posted by hakank at 09:43 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

april 01, 2004

Nature: Day lost to stronger trade winds

Nature: Day lost to stronger trade winds.

Astronomers modelling minuscule changes in the Earth's orbital wobble have concluded that today should be 2 April, not 1 April, they announced this week at the Royal Astrological Society meeting in Milton Keynes, UK.

Chiste Inocente and Prima Mentira, both at the Centre for Spin Studies at the University of Barcelona, have modelled the effects of climate on our planet's rotation. Their work shows that a tiny increase in the trade winds is pushing the planet into a faster spin. Over the last century, this has shortened the length of the day by an average of 3.67 seconds daily, they say.

Se även
Greenwich Observatory, London.
Emmett Brown
William Hartnell
Reg Chronotis

Posted by hakank at 04:04 EM Posted to Diverse

Google Copernicus Center

Google Job Opportunities: Google Copernicus Center is hiring

Google is interviewing candidates for engineering positions at our lunar hosting and research center, opening late in the spring of 2007. This unique opportunity is available only to highly-qualified individuals who are willing to relocate for an extended period of time, are in top physical condition and are capable of surviving with limited access to such modern conveniences as soy low-fat lattes, The Sopranos and a steady supply of oxygen.

Posted by hakank at 03:51 EM Posted to

Memetisk analys av röstningar i Schlagerfestivalen

I artikeln Birth of a Meme: the Origin and Evolution of Collusive Voting Patterns in the Eurovision Song Contest av Derek Gatherer görs en memetisk analys av röstningarna i schagerfestivalen (Eurovision Song Contest). Artikeln är publicerad i Journal of Memetics.

Man hittar, inte förvånande, olika röstningskluster, t.ex. "The Axes of Britain", "The Maltese Cross" och "The Viking Empire".

Such classification is merely whimsical, but the basic fact remains that statistically significant reciprocal voting does tend to have a geographically non-random distribution, and in four of the five clusters, to be suggestive of older historical alliances (the "Maltese Cross" being the only exception). The question now is: can we apply memetics to this situation and if so, how?


De svenska röstningsrelationerna till Danmark och Island kommenteras speciellt.


A slightly more complex pattern is seen when considering Sweden and Denmark in Figure 3. On the first three occasions, no points were awarded by either side, but from 1981 Denmark took the lead in awarding increasingly high points to Sweden. 1990 saw a sudden withdrawal of points by Denmark, but the relationship recovered immediately. Figure 4 shows the relationship between Iceland and Sweden. Initial high marks from Iceland produced little or no Swedish response, and the Icelandic vote gradually declined in the late 80s. However, the position then seems to have reversed with Sweden taking the lead in high voting for Iceland.


Slutsatsen:

In summary, it can be seen that:

1. the Eurovision Song Contest is a purely cultural phenomenon - there is no biological selective advantage associated with winning or losing.
2. Nevertheless, behaviour has evolved to share votes in mutually beneficial partnerships, often with one country taking a lead in courting another..
3. Many more of these have sprung up in recent years (see Table 1), as new countries join the contest, adopting almost immediately the process that has evolved gradually among the long-standing members.


Noter:
Data är tagen och bearbetad från Eurovision Song Contests Statistics, Charts
De senaste numret av Journal of Memetics: Volume 8, Issue 1 - March 2004
Läs även A. Bradley Duthie: The Fork and the Paperclip: A Memetic Perspective

Posted by hakank at 03:30 EM Posted to